INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJi DO PROJEKTURekrutacja obejmuje następujące etapy:

  1. Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).
  2. Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych (I ETAP SELEKCJI).
  3. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (II ETAP SELEKCJI)
  4. Sporządzenie protokołów z rekrutacji

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 6 grup po 10 osób. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji. Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl