EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 49 : PAŹDZIERNIK 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy październikowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w PAŹDZIERNIKU 2010


III Chrześcijański Tydzień Społeczny
W dniach 5-7 listopada 2010 roku odbędzie się w Gdańsku III Chrześcijański Tydzień Społeczny pod hasłem „Niezależny i samorządny naród. Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu Solidarności”.
Zgłoszenia udziału w Tygodniu należy przesyłać do 3 listopada na e-mail: chts@eds-fundacja.pl.
Bliższe informacje, szczegółowy program III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego: www.tydzienspoleczny.org.pl.
Zapraszamy!

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski oraz Janusz Śniadek – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Tydzień poświecony będzie głównym problemom i wyzwaniom społecznym w Polsce takim jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny, prawa pracownicze, polityka na rzecz rodziny, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce.
Wierzymy, iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych.
Jako temat przewodni Tygodnia przyjęto zasadę pomocniczości w odniesieniu do praktyki życia społecznego i gospodarczego po 20 latach przemian ustrojowych w Polsce.
Współorganizatorem III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego jest Fundacja Pomorska, założona przez śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP. Chcemy by III Chrześcijański Tydzień Społeczny był również czasem refleksji nad myślą społeczną i polityczną Macieja Płażyńskiego.

Więcej informacji w witrynie Tygodnia
chts@tydzienspoleczny.org.pl
Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy
Jest to wymiana skierowana do młodzieży z Lublina i Berlina. Podczas polsko-niemieckiej wymiany w dniach 14.11.-20.11.2010. uczestnicy będą mieli możliwość porównania szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech. Podczas spotkania planowane są warsztaty tematyczne, spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, jak i wizyta Urzędzie Pracy w Lublinie. Ponadto uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z podjęciem pierwszej pracy zarobkowej.   Ważną część programu stanowić będą organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także animacja językowa oraz gry i zabawy integracyjne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 07.11.-13.11.2010. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polskiego i niemieckiego rynku pracy. Program spotkania przewiduje oprócz warsztatów tematycznych także wizytę w Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Zakładzie Produkcyjnym Roto Frank w Lubartowie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl
Informacja europejska
Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 09.11.2010 r.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.plEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
I Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”,
8-9 listopada 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu". Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Informacja europejska
Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Debata młodzieżowa „Młodzi – wykluczeni…?”
W dniach 28-30 października 2010 w Lublinie odbędzie się III Debata Młodzieżowa, zatytułowana „Młodzi – wykluczeni…?”. Debata jest skierowana do młodzieży z Lubelszczyzny w wieku 15-19 lat.
Jest to już druga debata młodzieży z województwa lubelskiego zorganizowana przez nieformalną grupę młodzieży „Youth Outside The Box” we współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. Jest ona kontynuacją zeszłorocznego projektu „Młodzi kreatywni”, w którym uczestniczyli wybitni eksperci, przedstawiciele władz, oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Młodzieżowe seminarium międzynarodowe na temat bezrobocia wśród młodzieży i dialogu z politykami w Nasutowie
W dniach 14-19 października odbyłp się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe. W spotkaniu wzięli udział młodzi ludzie z Hiszpanii, Polski i Słowenii, łącznie 26 osób.
Tematem spotkania było zagrożenie bezrobociem wśród młodzieży a także zagadnienia związane z uczestnictwem młodzieży w życiu politycznym. Seminarium będzie podzielone na dwa bloki tematyczne: „Bezrobocie wśród młodzieży jako zagrożenie wykluczeniem społecznym” i „Dialog z politykami – sposób na zmianę rzeczywistości?”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Mateusz Małyska: m.malyska@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Doradztwo zawodowe w Norwegii – wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
W dniach 11-15 października odbyła się w Drammen w Norwegii wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Biorą w niej udział przedstawiciele lidera projektu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, oraz partnerów: Ochotniczych Hufców Pracy, Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów ze Lwowa i Uniwersytetu Lesi Ukrainki z Łucka.

Więcej informacji w witrynie IRP
Mateusz Małyska: m.malyska@eds-fundacja.pl


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Aktywna rekrutacja – ostatnie miejsca w projekcie „Pracujący absolwent”
Aktywna rekrutacja – ostatnie miejsca w projekcie „Pracujący absolwent”
Szeroka promocja projektu „Pracujący Absolwent” trwa na Podkarpaciu – ogłoszenia pojawiają się w gazetach, na różnych portalach internetowych, w radiu. Powoduje to wzrost liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W rekrutację zaangażowały się również Biura Karier przy uczelniach wyższych z Województwa Podkarpackiego, które kierują absolwentów do biura projektu. Informacja o rekrutacji jest nawzajem przekazywana wśród zainteresowanych udziałem w projekcie. Największą popularnością cieszą się szkolenia administracyjno-biurowe oraz zarządzanie projektami europejskimi..

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Beata Mroczka/Olena Shnayder: b.mroczka@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-białoruska wymiana medialna
„Online journalism”

W terminie 01.10.-08.10.2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbyły się polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne pt. „Online journalism”. Organizatorami warsztatów byli Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dzedzich z Brześcia.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: b.arendarska@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
II Ostrołęckie Targi Pracy „Bez Barier”
W dniu 30 września Projekt „Otwarta – Niezależna – Aktywna” prezentowany był na II Targach Pracy ,,Bez Barier”. Targi dały możliwość promocji i prezentacji projektu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających targi. Impreza zorganizowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Na targach oferty zaprezentowali lokalni pracodawcy i instytucje związane z rynkiem pracy. Targi odwiedziło ponad 400 osób.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Monika Bryk: m.bryk@eds-fundacja.pl

Informacja Europejska
Spotkanie z nauczycielami z Ukrainy
29 września siedzibę Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie odwiedziła ponad dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z Ukrainy.
Uczestnikami spotkania byli młodzi aktywni nauczyciele z małych i średnich miejscowości z całej Ukrainy. Tematyka spotkania dotyczyła następujących zagadnień: kalendarium wstąpienia Polski do UE, działalność i aktywność RCIE Lublin na szczeblu lokalnym, a także współpraca z jednostkami oświatowymi. Wizyta była zorganizowana przez Związek Ukraińców w Polsce w partnerstwie z Instytutem Edukacji Politycznej w ramach projektu „Ukraińska majsternia integracji europejskiej dla nauczycieli”, przy wsparciu programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl


Informacja europejska
Razem na rzecz Prezydencji Polski w Unii Europejskiej - spotkanie instytucji prowadzących politykę informacyjną i zainteresowanych tematyką UE
W dniu 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin razem z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zorganizował robocze spotkanie instytucji zainteresowanych promowaniem Prezydencji na Lubelszczyźnie. Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, sieci Enterprise Europe Network, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, Biura Poselskiego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Eurodesk.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrycha: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Utrzymanie zatrudnienia w obliczu skutków kryzysu finansowego na realną gospodarkę
W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie. W czasach kryzysu pracownicy są szczególnie narażeni na bezrobocie. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie możliwych rozwiązań i metod ochrony pracobiorców przed przyszłym bezrobociem i zwalczanie istniejącego już bezrobocia. Pomimo tego, iż w gospodarce europejskiej da się zauważyć nieznaczną poprawę, Europa jest ciągle w kryzysie, dlatego zorganizowaliśmy to seminarium, umożliwiając dyskusję na temat zatrudnienia w czasach kryzysu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrycha: m.jedrych@eds-fundacja.plEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Kariera młodych w Twoich rękach” – po konferencji otwierającej
Konferencja otwierająca projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” odbyła się we wtorek 21.09.2010 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Hotelu Dal przy ul. Piotrkowskiej 12 w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa świętokrzyskiego. Celem spotkania było zapoznanie reprezentacji szkół ze szczegółami Projektu. W trakcie konferencji przedstawiono ponadto zarysy poszczególnych bloków szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu. Odbyła się także prezentacja działalności Instytutu Rynku Pracy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Magda Soprych: m.soprych@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl