EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 43 : MAJ 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy majowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MAJU 2010
Instytut Rynku Pracy
„Pracujący 45+”
Nowy projekt fundacji skierowany do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego: „Pracujący 45+”
Trwa rekrutacja do projektu ”Pracujący 45+”. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego. W szczególności zapraszamy osoby samotnie wychowujące dzieci, długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji zawodowych i zaplanowania ścieżki kariery (doradztwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (warsztaty aktywizujące), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe) oraz będą mieli możliwość zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania pracy na danym stanowisku poprzez staż zawodowy. Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.


Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jarosław Szczepaniak: j.szczepaniak@irp-fundacja.plOrganizatorami zjazdu są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Punkt Informacyjny Europe Direct- Lublin.
RCIE Lublin - Europe Direct Lublin
X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną
Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest zainicjowanie działań, które w realny sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE. Dlatego też ta tematyka stała się tematem tegorocznego zjazdu SKE. Podczas zjazdu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster
Na początku czerwca Lublin odwiedzi delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.
Organizatorami wizyty są Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a po stronie niemieckiej – Förderverein Münster-Lublin. Spotkanie to ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta partnerskiego z naszym miastem i regionem, a także ze społecznością i instytucjami Lublina. Liczymy na to, iż spotkanie przyczyni się do zacieśniania więzi i nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy oboma miastami partnerskimi, a także do pogłębiania współpracy między miastami.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Centrum Mediów Obywatelskich – Fundacja Nowy Staw
“Europe comm
- konferencja na temat mediów obywatelskich w Brukseli
W dniu 24 czerwca br. odbędzie się w Brukseli konferencja Europe comm - media obywatelskie dla Europy na zakończenie dwuletniego projektu, w ramach którego stworzyliśmy program kształcenia zawodowego MediaTrener.
Program ten stanowi odpowiedź na problemy, z jakimi styka się sektor mediów obywatelskich i sektor pozarządowy w Polsce i w innych państwach europejskich. Innowacyjne narzędzia programu (e-learning, kursy szkoleniowe, telewizja internetowa) mają służyć kształceniu nowych pracowników oraz wspierać rozwój mediów obywatelskich. Konferencja Europe comm w Brukseli pozwoli zastanowić się nad wyzwaniami stojącymi przed tym sektorem, a także zachęcić do współpracy ośrodki mediów obywatelskich z rożnych państw. Więcej o konferencji na stronie www.brussels.youth4media.eu

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pl


RCIE Lublin- Europe Direct Lublin
Dzień Europy w Lublinie

W Lublinie po raz kolejny obchodzony był Dzień Europy. W tym roku obchody trwały 2 dni. Były to 2 dni dyskusji, zabawy, wydarzeń sportowych i promowania Unii Europejskiej na Lubelszczyźnie.
W dniu 7 maja 2010 r. w sali obrad Rady Miasta lubelskiego Ratusza, odbyła się symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Celem symulacji było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji. W obradach udział wzięli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, Lubartowa, Biłgoraja oraz Chełma...
W czasie Dnia Europy rozstrzygnięto również VIII edycję konkursu pt. Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja powrót do szkoły. Celem tegorocznego programu była aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej, a także zapoznanie jej z ważnymi priorytetami Komisji Europejskiej na 2010 rok oraz funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego.
Równolegle z symulacją obrad Parlamentu Europejskiego w godzinach 9.00. - 14.00. przed lubelskim Ratuszem było rozstawione stoisko informacyjne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktu Informacyjnego Europe Direct – Lublin.
W niedzielę - 9 maja - w ramach obchodów Dnia Europy - odbył się Europejski Piknik Rowerowy. Rozpoczął się o godz. 14.00 przed Ratuszem na placu Łokietka, gdzie rowerzystów powitał prezydent Lublina.
W ramach Dnia Europy w Lublinie odbył się także II Europejski Festiwal Szachów. W „roli” figur wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej z Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

RCIE Lublin - Europe Direct Lublin
Parlament Europejski w Lublinie
Młodzi europosłowie z Lubelszczyzny obradowali na temat kryzysu gospodarczego, rozszerzenia Unii Europejskiej i walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W dniu 7 maja 2010 r., przed godziną 9:00. w budynku lubelskiego Ratusza zaczynają gromadzić się młodzi ludzie z różnych rejonów Lubelszczyzny, aby wcielić się w role posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego. Powitania od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, przewodniczącego parlamentu oraz jury. Symulację obrad czas zacząć. Licealiści podzieleni na frakcje żywiołowo rozmawiają o tematach, które zostaną dzisiaj poruszone – Euro i kryzysie gospodarczym, rozszerzeniu Unii Europejskiej, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kilka minut przerwy i poszczególne frakcje przystępują do prezentacji swoich stanowisk. Zadziwia przygotowanie merytoryczne uczestników, a zwłaszcza liderów – padają dane liczbowe, odniesienia do historii, przywołane zostają aktualne wydarzenia. Nie brakuje prób znalezienia rozwiązań problemów trapiących obecnie Unię Europejską – chociażby na wyjście z kryzysu Grecji. W czasie przeznaczonym na dyskusję młodzież chętnie zabiera głos...

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TO PEWNA PRACA
- promocja idei kształcenia ustawicznego
Trwa kampania informacyjno-promocyjna idei kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcić dorosłe osoby w wieku 18-64 lata do uzupełnienia swojego wykształcenia, zdobywania nowego zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uświadomić korzyści płynące z ustawicznej edukacji dla rozwoju osobistego i zawodowego.
Na kampanię informacyjno-promocyjną składa się szereg działań. Najważniejszym jest emisja spotów reklamowych w telewizji regionalnej oraz ekspozycja billboardów w największych miastach Lubelszczyzny. O korzyściach i możliwościach kształcenia dla dorosłych informujemy również za pośrednictwem strony www.irp-fundacja.pl/edukacja i bazy danych placówek formalnego kształcenia ustawicznego. Prowadzimy akcję promocyjną w lokalnej i regionalnej prasie oraz w radiu. Wkrótce zapraszamy na targi edukacji w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Aneta Mojduszka : a.mojduszka@irp-fundacja.pl


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Instytut Rynku Pracy
Trzecie i czwarte warsztaty
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”..
Odbyły się już trzecie i czwarte warsztaty w dniach 04.05-08.05.2010r. w Nasutowie w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Warsztaty dla uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi były prowadzone przez trenerki z Norwegii. Zakres tematyczny jaki był poruszany na zajęciach obejmował: Wprowadzenie do systemu doradztwa zawodowego w Norwegii, Doradztwo dla młodzieży gimnazjalnej, Wizyty doradcze w szkołach i przedsiębiorstwach, Doradztwo grupowe jako jedna z metod doradztwa zawodowego dla młodzieży, Rozmowa o karierze – metodologia, Informacje o tematycznych stronach www i testach, Kursy informacyjne dla rodziców, Coaching – doradztwo indywidualne i prezentacja narzędzi, Trening indywidualny, Kurs masteringu – „Tak, potrafię!”. Trenerzy norwescy prezentowali narzędzia i metody wykorzystywane w ich pracy z młodzieżą, dzięki temu było możliwe nawiązanie dyskusji wśród uczestników projektu i porównanie systemów doradztwa w każdym z krajów.

Więcej informacji w witrynie IRP
Magdalena Szymczuk : m.szymczuk@irp-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
III Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”
W dniach 19 - 20 kwietnia 2010 r. w Nasutowie k/Lublina odbyło się trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie w całości zostało poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i jego możliwościom finansowania działań realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.
W szkoleniu wzięli udział członkowie nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, a także młodzi ludzi z województwa lubelskiego.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@irp-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Youth Drum Experience” – międzynarodowa młodzieżowa wymiana bębniarska w Nasutowie koło Lublina
W dniach 17–25 kwietnia 2010 r. odbył się w Nasutowie k/Lublina projekt wymiany młodzieżowej pod tytułem „Youth Drum Experience” zainicjowany przez grupę wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw przy finansowym wsparciu programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. W projekcie, którego motywem była gra na bębnach i rytm, wzięło udział 21 młodych osób z Polski, Turcji, Litwy, Węgier i Łotwy.
W ramach projektu w Lublinie na Placu Litewskim odbyły się otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych, na których uczestnicy wymiany zaprezentowali pokazy żonglerki oraz gry na bębnach - każdy chętny mógł spróbować gry na bębnach oraz sprawdzić swoje umiejętności kuglarskie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@irp-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl