EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 35 : WRZESIEŃ 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI we WRZEŚNIU 2009


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
zakończyło się z sukcesem!!!
Prawie 250 osób z 36 państw wzięło udział w 12 spotkaniach, warsztatach, wieczorze międzykulturowym oraz w otwierającym i zamykającym panelu. Wiele refleksji, nowe idee, nowe projekty, liczne kontakty i przede wszystkim przyjaźnie na zawsze.

Więcej informacji w witrynie Forum
projekt współfinansowany przez program
„Młodzież w działaniu”
Wizyta Studyjna „Let's Explore EVS Potential”
W dniach 6-11 września odbyła się w Nasutowie k/Lublina wizyta studyjna pt. „Let's explore EVS potential”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji z Turcji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Austrii i Polski. Jej celem było zbadanie potencjału lubelskich organizacji samorządowych do goszczenia wolontariuszy z krajów europejskich, wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie wolontariatu europejskiego, zapoczątkowanie współpracy między organizacjami, a także promocja idei wolontariatu europejskiego w regionie lubelskim.
Uczestnicy projektu odwiedzili szereg organizacji pozarządowych, jak również lubelski Ratusz. Odbyło się także spotkanie z panią wiceprezydent Zamościa, wizyta w tamtejszym Centrum Wolontariatu oraz wspólna konferencja prasowa. Nawiązane również zostały pierwsze kontakty między przedstawicielami organizacji zagranicznych, a ich polskimi kolegami.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Mateusz Małyska: mateusz.malyska@gmail.com
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Poszukujemy uczestników
do produkcji polsko-niemieckiego filmu!
„Spotkaj się z młodymi Niemcami, odkryj Lublin, zabaw się, nakręć film o mieście, podszlifuj swój angielski oraz polski i wygraj nagrodę.” Najnowsza propozycja Fundacji Nowy Staw i jej niemieckiego partnera, Niemiecko-Polskiej Akademii Młodzieży, jest dokładnie dla tych, którzy są otwarci i chcą spróbować czegoś nowego.
Projekt „Movie connecting people“ odbędzie się w Nasutowie, koło Lublina. Według instrukcji mediatrenerów, uczestnicy zapoznają się z miastem i nakręcą krótki film o mieszkańcach Lublina. Mimo że miasto jest Polakom bardzo znane, niemiecka perspektywa i wspólne przeżycia w grupie na pewno będą sprzyjajć twórczej atmosferze pracy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Malte Koppe : m.koope@eds-fundacja.pl
projekt współfinansowany przez program
„Młodzież w działaniu”

„Pokaż siebie, pokaż swój region”
– międzynarodowa wymiana fotograficzna
W dniach od 27 września do 05 października młodzi ludzie z Polski, Francji, Rumunii, Grecji i Portugalii w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina wezmą udział w międzynarodowej wymianie, której tematem jest fotografia.
Dzięki wparciu finansowemu programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” 31 osób z różnych krajów europejskich będzie miało możliwość poznania przedstawicieli innych kultur poprzez wspólnie rozwijanie swoich pasji w dziedzinie fotografii. Uczestnicy wymiany będą szukać inspiracji do swoich działań także 30 września w Lublinie i 02 października w Zwierzyńcu. Efektem ich kilkudniowej pracy będzie prezentacja najlepszych zdjęć na przygotowanej przez uczestników stronie internetowej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zaangażowanie obywatelskie, aktywność obywatelska
W dniach 30 sierpnia do 5 września młodzież z Niemiec, Polski i Ukrainy wykaże się swoim zaangażowaniem obywatelskim. Podczas międzynarodowej wymiany uczestnikom na wstępie zostanie przybliżona tematyka wymian międzynarodowych, a efektem końcowym spotkania będzie napisany własny, zależny od ich zainteresowań projekt.
W ramach projektu młodzież odwiedziła Europejski Dom Spotkań- Fundacje Nowy Staw. W trakcie wizyty młodzi uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem, historią oraz przyszłymi planami fundacji. Dzięki pięknej wakacyjnej pogodzie, wieczorkom międzynarodowym, ognisku oraz dużej aktywności młodzieży zostały nawiązane nowe znajomości, które w przyszłości zaowocują realizacją wspólnie napisanych projektów.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Historia w obiektywie - śladami nazizmu
W dniach 23.10.-30.10 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie będzie miał miejsce projekt polsko-niemiecki pt. „Historia w obiektywie- śladami nazizmu”.
Tematyka spotkania nawiązywać będzie do trudnego rozdziału w historii stosunków polsko-niemieckich, okresu II wojny światowej. W ramach projektu przewidziane są warsztaty historyczne, dyskusje oraz projekcja filmu. Końcowym efektem prac młodych uczestników będzie wystawa zdjęć upamiętniająca losy ofiar nazizmu na Lubelszczyźnie. Podczas projektu przewidziana jest wizyta w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl
Lekcje europejskie w szkołach
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, zaprasza na kolejną edycję lekcji europejskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, a także zaktywizowanie młodzieży i nauczycieli do debaty na temat Unii Europejskiej.
Projekt polega na wysyłaniu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Pracownicy RCIE Lublin będą dokonywać prezentacji unijnych programów dla młodzieży, możliwości zdobywania wiedzy czy podejmowania pracy zarobkowej w krajach Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : biuro@rcie.lublin.pl
Nic o młodzieży bez młodzieży:
Kluczowa rola młodzieży we współczesnej Europie
Druga już konferencja młodzieżowa Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) tym razem odbędzie się w Portugalii. Uczestnikami konferencji będą młodzi pracownicy organizacji zrzeszonych w EZA. Poświęcona będzie najważniejszym zagadnieniom dotyczącym sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jednym z głównych punktów programu będzie oficjalne stworzenie Platformy Młodzieżowej funkcjonującej w ramach struktury EZA.
W tym roku konferencja będzie poświęcona 3 głównym zagadnieniom: uczenie się przez całe życie, mobilność i migracje na rynku pracy i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Dyskusje będą przebiegały przede wszystkim w grupach roboczych poświęconych tym tematom. Podczas konferencji zostanie oficjalnie utworzona Platforma Młodzieżowa EZA, do uczestnictwa w której zostaną zaproszone wszystkie organizacje członkowskie i stowarzyszone z EZA. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem zespołu zarządzającego Platformą od samego początku prac nad utworzeniem tej struktury a także współorganizatorem konferencji młodzieżowej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Integracja jako podstawa demokracji
Jest to polsko-niemiecka wymiana w ramach której młodzież z podlubelskich Niemiec i Krasienina w dniach 17.10-25.10 odwiedzi swoich rówieśników w Berlina.
Tematem spotkania będą niemieckie inicjatywy na rzecz integracji młodzieży wywodzącej się ze zróżnicowanych środowisk, nierzadko będącej Emigrantami, ze społeczeństwem. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących przezwyciężania stereotypów, komunikacji w grupie. Doskonałym sprawdzianem umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku będą zajęcia z tzw. pedagogiki przeżyć. Ponadto młodzi uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem pierwszej izby niemieckiego parlamentu- Bundestagu, w której idee demokracji znajdują pełne odzwierciedlenie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl
Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności – konkurs dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Polacy i Niemcy mimo trudnej przeszłości żyją w jednej, wspólnej Europie jako przyjaciele. Jest wspólnym zadaniem młodych pokoleń obu krajów, by nie zapomnieć o przeszłości i rozwijać wizję przyszłości i pokoju we wspólnej Europie.
Dlatego chcielibyśmy zaprosić młodych ludzi obu krajów do rozwinięcia tematu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” i udokumentowania go za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy. Konkurs ogłoszony jest równolegle w obu miastach partnerskich. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Lublina w wieku 14-18 lat. Prace nadsyłać mogą pojedyncze osoby, grupy lub całe klasy szkolne. Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2009

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Pan Andrzej Halicki,
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Ruprecht Polenz,
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl
Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza
Instytut Rynku Pracy
Trwa kolejny etap projektu – badania ilościowe i jakościowe przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Do udziału zaprosiliśmy 1350 losowo wybranych przedsiębiorców. Badania pozwolą zobrazować tendencje na lubelskim rynku pracy.
Losowo wybrani przedsiębiorcy z terenu województwa lubelskiego zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniach, które są kolejnym działaniem w realizowanym projekcie. Będą one przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap zakończy się w listopadzie 2009, kolejny natomiast w drugiej połowie 2010. Badania są wyjątkowe ze względu na swoją skalę i możliwość porównania wyników. Jak dotąd w naszym województwie nie prowadzono badań obejmujących tak liczną grupę respondentów oraz ujmujących wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się Euro 2012. Całość uzupełnią analizy jakościowe: wywiady pogłębione oraz fokusy. Wyniki obu etapów badań pozwolą uzyskać rzetelny i pełny obraz sytuacji lubelskich firm, mogą być też pomocne przy opracowaniu programów wsparcia dla przedsiębiorstw, jak też aktualizacji regionalnych strategii rozwoju. Przedsięwzięcie uzyskało rekomendację Marszałka Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji w witrynie Instytutu
Renata Dąbrowska - Jagieło : r.dabrowska@irp-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl