EUROPEAN MEETING CENTRE - NOWY STAW FOUNDATION


OUR PUBLICATIONS


PUBLIKACJE FUNDACJI


Working with e-volunteers

Practical instructions about effective organization of work with e-volunteers. This publication has been prepared by usage of different sources during implementation of the "E-volunteering as a tool for building common future" project.

PDF

Project co-financed within the framework of Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund from the grants of MEN.

Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego

W ręce nauczycieli, pedagogów oraz uczniów oddajemy poradnik dotyczący zakładania oraz działalności Szkolnych Klubów Europejskich. Publikacja powstała z myślą o aktywnych, młodych ludziach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, państw członkowskich, a także roli Polski we wspomnianej organizacji. Autorzy publikacji starali się podsunąć jak najwięcej gotowych rozwiązań, które pomogą nie tylko w założeniu klubu, ale również przyczynią się do stworzenia jak najbardziej atrakcyjnej formuły omawianego podmiotu, za chęcającej młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy w obszarze Unii Europejskiej. Z pewnością atrakcyjną formą dla młodych będą wszelkie działania realizowane w sieci internetowej, np. tworzenie i prowadzenie strony internetowej, czy też prowadzenie profilu lub konta na portalu społecznościowym.

PDF

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Youth stressed out check this out.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą nasz projekt polsko-litewski Youth stressed out check this out. Wydawnictwo jest wynikiem współpracy dwóch grup młodzieżowych z Polski i Litwy, które pracowały nad zagadnieniem walki ze stresem.

PDF

This publication is a part of “Youth stressed out – check this out!” project supported by “Youth in Action Programme”. This publication reflects only an opinion of its authors and European Commission cannot be responsible of all information which was given in it.


Międzynarodowy projekt z zakresu doradztwa zawodowego
TRANSFER KNOW_HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

Instytut Rynku Pracy

Dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia. Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii. Zeszyt Metodyczny

http://www.professional-youth.eu/

Publikacje projektu

Multimedialny przewodnik dla młodych po rynku pracy

W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka. Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych.

Filmy

"Młody Europejczyk z Lubelszczyzny" Europe Direct 2010

Przewodnik po programach i funduszach UE dla młodzieży.

Unia Europejska stawia szczególny nacisk na rozwój młodzieży, dlatego kieruje do młodych ludzi wiele programów, mających na celu wsparcie ich możliwości edukacyjnych czy też zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. Poniższa publikacja prezentuje wybrane programy, z których mogą korzystać młodzi ludzie, z zakresu: edukacji, wolontariatu, pracy i przedsiębiorczości.

PDF

"Community media citizen's debate"

Podręcznik dla organizatorów debat obywatelskich i debat Pro-Contra.

W podręczniku można znaleźć praktyczne informacje o tym jak organizować debaty, jak przygotować się do nich oraz jak wykorzystywać nowe media w edukacji politycznej i obywatelskiej. Podręcznik w języku angielskim.

www.youth4media.eu

PDF

Act TV - information kit

Publikacja informująca na temat Programu 'Młodzież w działaniu', która powstała w ramach projektu 'Youth in Action TV'. Ma na celu dać odpowiedź na pytania jak wziąć udział lub zorganizować projekt młodzieżowy, np. wymianę. Podręcznik w języku angielskim.

www.youth4media.eu

PDF

Akademia demokracji dla Ukrainy

Publikacja zawierająca program kształceniowy w zakresie edukacji politycznej i obywatelskiej. Warsztaty i materiały szkoleniowe przydatne dla multiplikatorów kształcenia politycznego na Ukrainie. Publikacja wydana w ramach projektu Akademia demokracji - wsparcie dla kształcenia politycznego i obywatelskiego na Ukrainie. Projekt obejmował cykl szkoleń i warsztatów, opracowanie programu kształcenia oraz promocję edukacji politycznej na Ukrainie. Wersja językowa: ukraińska.

www.euromixbug.org

PDF

OKŁADKA

„Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja jest owocem pierwszej tury badań przedsiębiorców z terenu Lubelszczyzny, prowadzonych w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Realizowane badania mają na celu zebranie wszystkich ważnych informacji pozwalających na opisanie istotnych czynników wpływających na stan lubelskich przedsiębiorstw, w obszarach dotyczących m.in. kryzysu, polityki zatrudnienia, wykorzystania funduszy europejskich, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.

PDF Version

Academy of democracy

a handbook for civic and political education of youth
This publication aims to deliver solutions for such problems of contemporary Poland like the low level of citizens participation, mostly young people, in the public life or the low turnout rate.

PDF Version


Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny.

Paweł Kaczmarczyk (red.), 2008

Publikacja stanowi efekt prowadzonych na terenie miasta Lublin badań gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiujących i pracujących w Lublinie obywateli Ukrainy i Białorusi. Taki dobór próby badawczej pozwolił skoncentrować się na czterech wzajemnie powiązanych elementach. Pierwszym z nich była skala, dynamika i struktura współczesnych migracji z Lubelszczyzny. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie są skutki mobilności zagranicznej dla migrantów, ich rodzin oraz społecznosci lokalnych. Drugim aspektem były rozmiary i cechy strukturalne napływu imigrantów, a w szczególnosci problematyka integracji ekonomicznej cudzoziemców w Lublinie i okolicach. Z elementem tym wiążą sie dwa kolejne. Trzeci dotyczył gotowości do zatrudniania cudzoziemców w Polsce i rozmiarów popytu na pracę obywateli krajów ościennych na polskim rynku pracy. Czwarty stanowi analizę specyficznej grupy imigranckiej, jaką są studenci zagraniczni. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki i wnioski z przeprowadzonych prac badawczych wzbogacone o analizę monograficzną, która stanowi tło i kontekst zawartych rozważań.

Material on the Labour Market Institute Website


Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Wojciech Otrębski, Bohdan Rożnowski, 2008

Publikacja jest efektem badań kwestionariuszowych, która pozwoliły na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Książka składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze przybliżają podstawy teoretyczne prowadzonych badań. Trzeci rozdział wyjaśnia metodologię, prezentuje grupę i zastosowane metody. Natomiast w czwartym rozdziale szczegółowo opisane są uzyskane wyniki. Całość pracy kończą wnioski z badań i spis bibliograficzny.
Publikacja opracowana została w projekcie "Równe szanse w pracy" zrealizowanym w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Material on the Labour Market Institute Website


Zarządzanie projektami społecznymi.
Materiały szkoleniowe dla służb zatrudnienia.

Bohdan Rożnowski (red.), 2007

W ksiązce znaleźć można poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami społecznymi, wskazanie narzędzi przydatnych w tym zakresie oraz przedstawienie doświadczeń osób zarządzających tego typu projektami. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy pracowników instytucji rynku pracy, którzy przygotowują się do realizacji projektów, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W publikacji zebrano artykuły traktujące o różnych aspektach zarządzania projektami od planowania począwszy na ewaluacji i rozliczeniu skończywszy. Elementem odróżniającym tę od innych publikacji, istotnym z praktycznego punktu widzenia, są opisy doświadczeń i konkretnych przykładów osób na codzień zarządzających projektami.
Publikacja jest dostępna w sprzedaży. Cena: 25 zł + ew. koszty wysyłki

Material on the Labour Market Institute Website


Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie powiatu włodawskiego. Wyniki badań empirycznych i możliwe kierunki działań.

Konrad Konefał, Paweł Stróżak, 2007

Opracowanie stanowi raport z badań zrealizowanych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na grupie 150 zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2007 roku. Zawiera analizy dotyczące:
- wielu aspektów fukncjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy (plany, oczekiwania, doświadczenia),
- rynku pracy powiatu włodawskiego widzianego oczami osób poszukujących na nim pracy
- oceny jakości funkcjonowania urzędu pracy w opiniach jego klientów
Raport został opracowany jako materiał pomocniczy dla strategii rozwoju powiatu włodawskiego.

Material on the Labour Market Institute Website


Labour Market Institute
"'Immigrant's Handbook"

Publication created within the project called Transfrontier Centre for Labour Market Support
Do you want to work legally?
Do you want to find out more about the procedures?

PDF Version


Labour Market Institute
"Employer's Handbook"

Publication created within the project called Transfrontier Centre for Labour Market Support
Do you want to hire a foreigner legally?
Do you want to find out about the procedures?

PDF Version


"Structural Funds as a Chance for Social Development and Civilization Advancement of Central and Eastern Europe"

Publication of the Economic Forum of Young Leaders, which took place between the 6th and 10th of September 2006.

Publisher: Ministry of Regional Development

Publication sponsored by the European Union within the Technical Support Operation Programme

PDF Version


"Support for the Activity of the Civil Sector in Belarus"

A handbook covering the promotion of citizen organization in local environment. Includes methods of work of local communities and chosen examples of conducting promotional campaigns..

PDF Files Cover Page ; Main Frame


Attitudes and Behaviour of Local Labour Market Members"

Emigration intentions, payment expectancy, difficulties experienced in labour market, assessment of self-government, state of enterprises in Lublin Voivodeship are only few of the subjects which are carefully described in our newest publication. 'Attitudes and Behaviour of Local Labour Market Members' was issued at the end of January. It is a result of two years of surveys and opinion polls concerning attitudes and plans of labour market members in chosen counties of the Lublin Voivodeship (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). The publication sums up two editions of research held in years 2005 and 2006 within the project called 'Investigation of County Labour Markets' Needs Regarding the Employment and Development of Human Resources', which was conducted by the ZPORR.

Material on the Labour Market Institute Website


YES for Ukraine

A guide for coordinators of international youth exchanges
European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation, January 2007

Document /PDF/


Professional attractiveness of different job-candidate groups and efficiency assessment of active forms of employment support in the view of employers from chosen counties of the Lublin Voivodeship

Report from field research realized on demand of the Lublin Voivodeship Development Foundation.
Project co-financed by European Union PHARE funds, realized under the supervision of Polish Agency for Entrepreneurship Development - Nasutów, lipiec 2005

Document /MSWord/


Analysis of the enterprise sector in chosen counties of the Lublin Voivodeship

Report created on demand of the European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation as a backup material in a project named "THE STUDY OF NEEDS OF COUNTY LABOUR MARKETS REGARDING EMPLOYMENT AND DEVELOPMET OF HUMAN RESOURCES", which was realized between February 2005 and December 2006 as a part of 2.1 Integrated Operation Programme of Regional Development. The report was created using data accessible on the 30th of June 2006.

Material on the Labour Market Institute Website


Analysis of lifelong learning institutions in chosen districts of the Lublin Voivodeship

Report created on demand of the European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation as a backup material in a project named "THE STUDY OF NEEDS OF COUNTY LABOUR MARKETS REGARDING EMPLOYMENT AND DEVELOPMET OF HUMAN RESOURCES", which was realized between February 2005 and December 2006 as a part of 2.1 Integrated Operation Programme of Regional Development.

Material on the Labour Market Institute Website


Analysis of education in chosen districts of the Lublin Voivodeship

Report created on demand of the European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation as a backup material in a project named "THE STUDY OF NEEDS OF COUNTY LABOUR MARKETS REGARDING EMPLOYMENT AND DEVELOPMET OF HUMAN RESOURCES", which was realized between February 2005 and December 2006 as a part of 2.1 Integrated Operation Programme of Regional Development

Material on the Labour Market Institute Website


Catalogue of Lublin labour market institutions

Material on the Labour Market Institute Website


Opinions of the local labour market members in Lublin: youth, the unemployed and employers

Material on the Labour Market Institute Website


Local labour markets of the Lublin Voivodeship regarding the opinions of employers, employees and youth

Material on the Labour Market Institute Website

EUROPEAN MEETING CENTRE
NOWY STAW FOUNDATION

T. Zana 38 , 20-601 Lublin Poland
secretariat : tel. +48 511 403 155

Support Center for Social Economy: tel. +48 507 114 740

Labor Market Institute:
voivodeship lubelskie: tel. +48 511 403 138
other voivodships: tel. +48 511 403 176

European Information Point Europe Direct - Lublin: tel. +48 511 403 171
International projects: tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Bank Account: Alior Bank S.A.
Zana 32A 20-601 Lublin
Bank identification number
SWIFT: ALBPPLPW
Account No. PL13249000050000453097076090

Film about Foundation


Office in Kielce

Sandomierska 89, 25-318 Kielce Poland
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl


Office in Rzeszów

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów,
pietro 5, pok. 52,
Tel: 576-325-861 , tel. 600-353-873
m.rajchel@eds-fundacja.pl


Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce Poland
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie