EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 48 : PAŹDZIERNIK 2010
CHTS2010
PATRONAT
HONOROWY


JE Ks. Arcybiskup
Sławoj Leszek Głodź


Janusz Śniadek
Przewodniczący
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”


Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego


Wojciech Szczurek
Prezydent
Miasta Gdynia


Paweł Adamowicz
Prezydent
Gdańska


Jacek Karnowski –
Prezydent
Miasta Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 5 – 7 listopada 2010r. w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej.

Chrześcijański Tydzień Społeczny w 2010 roku został objęty honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach.

Organizatorzy zapewniają materiały, zakwaterowanie i wyżywienie na czas konferencji. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych osób możliwy jest zwrot kosztów podróży. Udział w Tygodniu jest nieodpłatny.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 29 października 2010r. drogą pocztową, elektroniczną lub faxem na adres Biura Organizacyjnego.

Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizacyjne:
chts@tydzienspoleczny.org.pl,
tel.: 081 534 61 91, fax: 081 534 61 92.


Dodatkowe informacje, szczegółowy program
znajdują się na stronie www.tydzienspoleczny.org.pl.
PROGRAM III CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO

Piątek, 5.11.2010

15.30
Chrześcijanie i demokracja – współczesne wyzwania.
Prof. Rocco Buttiglione, filozof, polityk, Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego

17.15 – 17.45
Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej – polskie wyzwania.
JE Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński

17.45 – 19.00
Etyczny wymiar życia publicznego w Polsce po 1989 roku – próba bilansu.
Piotr Andrzejewski – Senator RP
Prof. Antoni Z. Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN
Red. Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny „ Rzeczpospolitej” (zaproszony)
Prof. Paweł Śpiewak, historyk ideii, socjolog, Uniwersytet Warszawski
o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin
Prof. Andrzej Zybertowicz – socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

19.30 – 20.30
Maciej Płażyński – polityk sumienia.
Wieczór poświęcony śp. Maciejowi Płażyńskiemu , Marszałkowi Sejmu RP

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Grzegorz Grzelak, politolog, wykładowca Uniw. Gdańskiego, Radny Sejmiku Wojew. Pomorskiego
Maciej Kazienko, b. dyrektor gabinetu Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego
Longin Komołowski, Poseł na Sejm RP, Prezes Stow. „Wspólnota Polska”
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego (zaproszony)
Leszek Walczak, Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

Sobota, 6.11.2010

8.00
Msza Święta

9.30 – 10.15
Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji
Prof. Daniel Navas Vega, Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

10.15 – 11.45
Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat.
Jaka jest nasza podmiotowość? Jaką tworzymy wspólnotę?

Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świetokrzyskiego
Prof. Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Aleksander Hall, pracownik akademicki, publicysta
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Tomasz Sadowski, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka
Wojciech Szczurek, Prezydent miasta Gdynia (zaproszony)
Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (zaproszony)

11.45 – 13.30
Miejsce rodziny w systemie społeczno-gospodarczym po 1989 – próba bilansu.
Wymiary polityki rodzinnej.

Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej (zaproszona)
Ks. dr Marek Drzewiecki
prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Teresa Kapela, Zawiązek Dużych Rodzin 3+
Joanna Kluzik-Rostkowska – Poseł , b. Minister Pracy i Polityki Społecznej (zaproszona)
Dr Jan Mosiński, Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”
Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych (zaproszony)

15.30 – 17.00
Dialog, partnerstwo, partycypacja.
Drogi podmiotowości pracowniczej – zagrożenie czy wzmocnienie konkurencyjności?

Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki, Przewodniczący Komisji Trójstronnej (zaproszony)
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Dr Marian Krzaklewski, b. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
prof. Ryszard Stocki, Wyższa Szkoła Biznesu WSB-NLU
Ewa Tomaszewska, pracownik akademicki, b. Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

17.00 - 18.30
Spójność czy wykluczenie?
Znaczenie sprawiedliwości społecznej dla rozwoju.

Prof. Bohdan Cywiński, historyk idei, publicysta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. Stanisława Golinowska, profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Różniak, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw
Prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog, Uniwersytet Warszawski (zaproszona)

Niedziela, 07.11.2010

12.00
Msza Święta w intencji Śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP
i wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Bazylika Mariacka, Wniebowzięcia NMP
ul. Podkramarska 5, Gdańsk.

PATRONAT MEDIALNY
ORGANIZATORZY III CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO
chts2010NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni, NSZZ „Solidarność“ Region Świętokrzyski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Socjologii, Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES), Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,, Przymierze Rodzin, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Centrum Informacji Obywatelskiej, Caritas Polska; Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Towarzystwo Katolickie Domu Akademickiego w Krakowie , Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju , Europejskie Centrum Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomorska.
NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl