EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY


Projekt skierowany jest do 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67 z województwa  lubelskiego.

Grupę docelową stanowić będzie:

  • min. 15%(12UP) o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi oraz osób  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi (7UP-Consultor Sp. z o.o., 5UP-Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw)

  • min 55% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkiwać będzie  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych (25UP-Consultor Sp. z o.o., 17UP-Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw)

  • 50% Uczestników/czek to osoby korzystające z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (23UP-Consultor Sp. z o.o., 15UP-Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw)

  • 40% Uczestników/czek będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary objęte procesem rewitalizacji (18UP-Consultor Sp. z o.o., 12UP-Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw)

  • ponad 50% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 40 Uczestników/czek (24UP-Consultor Sp. z o.o., 16UP-Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw)
PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne