EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


REKRUTACJA DO PROJEKTUWszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.02.2021r. do 31.07.2021r.Aplikuj do projektu

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.02.2021r. do 31.07.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną (tel. 793 125 321) lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu do Punktu Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw przy ulicy Krakowskie Przedmieście 28, 20 – 002 Lublin (lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Złożone w terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo lub listownie.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się poniżej.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zestaw dokumentów do pobrania - ZIP

 • regulamin projektu
 • formularz rekrutacyjny
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach objętych rewitalizacją
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach wiejskich
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
 • oświadczenie o przebywaniu w innej niekorzystnej sytuacji życiowej i/ lub społecznej
 • ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnością
 • zgoda na przetwarzanie danych do NNW
 • ankieta motywacyjna
 • oświadczenie o braku zaangażowania
 • deklaracja uczestnictwa
PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne