EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEZintegrowani
2-edycja

Projekt "Zintegrowani-2 edycja" realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w partnerstwie z EUROPEJSKIM DOMEM SPOTKAŃ-FUNDACJĄ NOWY STAW. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.
CELE

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67 lat z województwa lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.02.2021r.-31.01.2022 r.

Podział liczby Uczestników/czek Projektu pod względem rekrutacji do projektu:

 • 45 UP Lider Projektu – Consultor Sp. z o.o.
 • 30 UP Partner Projektu – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Dla kogo?

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:

 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osób niepełnosprawnych korzystających z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary objęte procesem rewitalizacji
 • osób niepełnosprawnych biernych zawodowo
Działania w projekcie

 1. Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu poprzez stworzenie ścieżki reintegracji
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym , w ramach poradnictwa specjalistycznego i treningu umiejętności społecznych
 3. Zajęcia z trenerem aktywności zawodowej
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe:
  • Kucharz, Cukiernik, Piekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – realizowane przez Lidera Projektu, tj. Consultor Sp. z o.o.
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości – realizowane przez Partnera Projektu, tj. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
 6. Płatne 3 miesięczne staż zawodowe

Projekt przyczyni się do osiągnięcia szczegółowego celu działania:

 • wzrostu integracji społecznej oraz poprawy dostępu do rynku pracy osób wykluczonych ,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w  regionie
 • realizacji kompleksowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi
 • zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, tj. dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych  oraz poprawie dostępu do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Rezultatem działań w Projekcie będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem. Zostanie on osiągnięty w przypadku zmiany sytuacji społecznej i zawodowej osób objętych wsparciem po opuszczeniu programu, wyrażającej się w szczególności:

 • rozwinięciem lub wzmocnieniem aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej,
 • zdolnością i gotowością uzyskania zatrudnienia, bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Stypendium stażowe 1 849,68 zł brutto/m-c
 • Stypendium szkoleniowe 12,33 zł brutto za godzinę dydaktyczną
 • Zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • W przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min. 6 godzin - wyżywienie w czasie szkoleń
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Badania lekarskieTERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 1.02.2021r. -31.01.2022 r.

PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne