EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty
rekrutacja do projektu

Zestaw dokumentów do pobrania - ZIP

 • regulamin projektu
 • formularz rekrutacyjny
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach objętych rewitalizacją
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach wiejskich
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
 • oświadczenie o przebywaniu w innej niekorzystnej sytuacji życiowej i/ lub społecznej
 • ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnością
 • zgoda na przetwarzanie danych do NNW
 • ankieta motywacyjna
 • oświadczenie o braku zaangażowania
 • deklaracja uczestnictwa

PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne