EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEREWITALIZACJA

Projekt ,,Rewitalizacja” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
CELE

Głównym Celem projektu jest zwiększona Integracja Społeczno-Zawodowa 68 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet, 31 mężczyzn), w tym do:

 • osób niezatrudnionych ( w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnościami.
 • osób z obszaru województwa lubelskiego poddanego rewitalizacji
FORMY WSPARCIA - DZIAŁANIA

 • indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo psychologiczno-doradcze: indywidualne
 • szkolenie zawodowe (sprzedawca/telemarketer, robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1, pracownik obsługi biurowej z elementami kadr)
 • 3 i 4 miesięczny staż zawodowy
 • indywidualne pośrednictwo pracy
ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek podczas szkoleń zawodowych.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

PROJEKT "REWITALIZACJA"Projekt pn. „Rewitalizacja!” nr RPLU.11.01.00-06-0129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0129/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 542,69 PLN