EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIEPRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE

Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.
CELE

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

W projekcie zapewniono kompleksowe wsparcie obejmujące następujące zadania (poprzedzone diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji do projektu):

 1. Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. Wsparcie nowych przedsiębiorców umożliwiające założenie działalności gospodarczej (przyznanie bezzwrotnej dotacji) oraz ułatwiające jej prowadzenie w początkowym okresie (wsparcie pomostowe finansowe i pozafinansowe).

Efektami wsparcia będzie przygotowanie Uczestników/-czek do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

 • opracowanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 100 Uczestników/-czek Projektu;
 • nabycie wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród min. 100 Uczestników Projektu;
 • nabycie umiejętności sporządzania profesjonalnego biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wśród min. 100 Uczestników/-czek Projektu;
 • uzyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 80% Uczestników/-czek Projektu (80 osób), u których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz którzy zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym;
 • uzyskanie wsparcia pomostowego (doradczego i finansowego) wśród 80 Uczestników/-czek Projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej,

W ramach projektu, w co najmniej 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 m-cy od dnia ich utworzenia (min. 96).
Obszar realizacji projektu:

 • Powiat: parczewski: Gmina: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej);
 • Powiat: puławski Gmina: Puławy (gmina miejska);
 • Powiat: rycki Gmina: Dęblin (gmina miejska),
 • Powiat: włodawski Gminy: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska);
 • Miasto Chełm;
 • Powiat: chełmski: Gminy: Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska);
 • Powiat: hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska);
 • Powiat: tomaszowski, Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska);
 • Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).


Zadania

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności- każdy z Uczestników Projektu odbędzie warsztaty oraz doradztwo indywidualne:

 • WARSZTATY "ABC PRZEDSIĘBIBIORCZOŚCI"
  nabycie wiedzy z zakładania i prowadzeni działalności gospodarczej, zasad księgowości, prawa pracy i i ubezpieczeń społecznych, wdrażanie i obsługa programów używanych związku z prowadzenie działalności gospodarczej, identyfikacja otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, wybieranie docelowych segmentów rynku, ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej, marketing.
  Wymiar:
  40 h/grupa poziom podstawowy (5 spotkań średnio po 8 h);
  24 h /grupa poziom średniozaawansowany
  Warunkiem ukończenia będzie minimum 80% obecności.

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE
  równolegle z realizacją warsztatu, przed złożeniem wniosku do Komisji Oceny Wniosków, Celem zadania jest: nabycie wiedzy z zakresu sporządzania profesjonalnego biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanie wniosku o dotację na najbliższe dwa lata zawierającego szczegółowe zestawienie towarów i usług, które przewidziane zostaną do zakupu w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych, indywidualne konsultacje biznesplanu z ekspertem, poprawa rentowności przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu. Warunkiem ukończenia będzie obecność na 80% doradztwa i sporządzenie biznesplanu.
  Wymiar:
  Poziom podstawowy 8h/UP (4 spotkania po średnio 2 h)
  Poziom średnio zaawansowany 8h/UP (4 spotkania po średnio 2 h)
  Poziom zaawansowany 6h/UP 93 spotkania po średnio 2 h)

2. Wsparcie dla nowoutworzonych działalności przeznaczone dla co najmniej 80 UP:

 • dotacja bezzwrotna – 1 transza maksymalnie 27 000 zł / UP (Każdy UP, któremu zostanie przyznana bezzwrotna dotacja, wniesie środki własne na założenie działalności w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji
 • wsparcie pomostowe:
  A) doradztwo specjalistyczne
  – pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 10 H /UP
  B) pomoc finansowa wypłacane co miesiąc
  przez okres 12 miesięcy w kwocie 2000 zł (nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia)
UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających wszystkie warunki:

 • w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin),
 • miejsce zamieszkania: Powiat: parczewski: Gmina: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Powiat: puławski Gmina: Puławy (gmina miejska); Powiat: rycki Gmina: Dęblin (gmina miejska), Powiat: włodawski Gminy: Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska); Miasto Chełm; Powiat: chełmski: Gminy: Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska); Powiat: hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska);Powiat: tomaszowski, Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska); Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej).
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo , zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety
b) osoby z niepełnosprawnościami
c) osoby o niskich kwalifikacjach
d) osoby powyżej 50 roku życia
e) osoby długotrwale bezrobotne

Wyłączenia z grupy docelowej:

 • osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • osoby powiązane z Wnioskodawcą, Partnerem lub wykonawcą,
 • osoby mające orzeczenia o karze zakazu do środków publicznych.

1. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

2. Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

3.Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym

4. osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
REKRUTACJA

Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia i ciągła. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz w przypadku osób z niepełnosprawnością telefonicznie. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia rekrutacji.

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP
– ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną).

Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika/-czki tj.:

 • status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub osoby  pracującej znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym tzw. ubogie pracujące , osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego na obszarze konkretnych gmin
 • wiek 30 lat i więcej,

Dodatkowo zweryfikowany będzie brak przesłanek negatywnych, tj. osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kryteria dodatkowych punktów (kryteria premiujące):

 1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 20 pkt
 2. kobiety – 20 pkt
 3. osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt
 4. osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt
 5. osoby deklarujące uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego – 20 pkt

UWAGA!
Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

II ETAP
ocena merytoryczna – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów, weryfikacji predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo lub listownie.
Na stronie projektu zostanie zamieszczona zanonimizowana lista rankingowa Uczestników/-czek.


1. Osoba uboga pracująca – osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem  transferów socjalnych ), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

2. Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN