EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


22.10.2020 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Szanowni Państwo Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Przedsiębiorcze Lubelskie do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach drugiego naboru.

Dokumenty będzie można składać w dniach 12.11.2020 – 26.11.2020.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju zalecaną formą składnia dokumentów jest przesłanie ich za  pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi.

W przypadku osobistego złożenia Wniosku, należy go umieścić w skrzynce pocztowej Fundacji przy jednoczesnym telefonicznym poinformowaniu o tym pracownika Fundacji (nr kontaktowy: 511 403 155).

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Wniosku i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Wniosek tylko jeden raz.

Wniosek wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” w zakładce  POBIERZ .


WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI BIZNESPLANU:


 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie.
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami).
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony.
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia.
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron.
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW:


Dwa oryginały lub oryginał i kopia  Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierają  wszystkie wymagane  załączniki:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy przedsięwzięcia: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo – doradczej: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego:dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

WZÓR OPISU KOPERTY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 LUBLIN

Imię i Nazwisko Uczestnika
Adres Uczestnika

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie”

Drugi nabórpowiekszenie
PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN