EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


02.07.2020 Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Partner Projetu firma KLS Partners Sp.z o.o. zaprasza Uczestników projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach pierwszego naboru.

Dokumenty będzie można składać w dniach 23.06.2020 – 07.07.2020.

Dokumenty będzie można składać do dnia 15.07.2020.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju zalecaną formą składnia dokumentów jest przesłanie ich za  pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi.

W przypadku osobistego złożenia Wniosku, należy go zanieść do sekretariatu Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury pod adresem ul. 3-go Maja 37, 22-500 Hrubieszów.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do sekretariatu Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury.

Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Wniosku i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Wniosek tylko jeden raz.

Wniosek wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie” w zakładce POBIERZ.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI BIZNESPLANU:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie.
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami).
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony.
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia.
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron.
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW:

Dwa oryginały lub oryginał i kopia  Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierają  wszystkie wymagane załączniki:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy przedsięwzięcia: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo – doradczej: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
PROJEKT "Przedsiębiorcze Lubelskie"Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-06-0095/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie Projektu z UE : 4 422 894,24 PLN