EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO


W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Postaw na biznes !" informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do

Biura Projektu w Lublinie (ul. T. Zana 38), w Lubartowie (ul. Słowackiego 14)

następujące dokumenty /poniżej do pobrania w formatach MSWord, MSExcel i PDF/:


 • dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG);

 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego
  MSWord
  PDF

 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
  MSWord
  PDF

 • oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi
  MSWord
  PDF

 • oświadczenie Poręczyciela Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi
  MSWord
  PDF

 • oświadczenie małżonka
  MSWord
  PDF
 • oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
  MSWord
  PDF

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  MSExcel
  PDF

Warunkiem przekazania Uczestnikowi/-czce środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Uczestnika/-czkę Projektu wraz z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
 • w uzasadnionych przypadkach inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.

Wzór weksla
wersja PDF
wersja MSExcel

Deklaracja wystawcy weksla
wersja PDF
wersja MSExcel


POSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN