EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


3.01.2018 Przypominamy o zabezpieczeniach wsparcia finansowego

Szanowni Państwo, w związku z podpisaniem Umów o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu "Postaw na biznes !", przypominamy, iż warunkiem przekazania Uczestnikowi/-czce środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z tym, że ostatni dzień na wniesienie zabezpieczenia przypada w niedzielę, termin ich przyjmowania zostaje przedłużony do poniedziałku, tj. 15 stycznia 2018 r.

Przypominamy, że złożenie zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego następuje w jednej z następujących form:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Uczestnika/-czkę Projektu wraz z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.


  28.12.2017 Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego

  W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Postaw na biznes !" informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do Biura Projektu w Lublinie (ul. T. Zana 38), w Lubartowie (ul. Słowackiego 14) stosowne dokumenty.

  LISTA DOKUMENTÓW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA


  27.12.2017 Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

  Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w projekcie po uwzględnieniu odwołań od ocen Komisji Oceny Wniosków.

  HRUBIESZÓW

  Lista osób zakwalifikowanych / PDF

  Lista osób niezakwalifikowanych / PDF

  LUBARTÓW

  Lista osób zakwalifikowanych / PDF

  Lista osób niezakwalifikowanych / PDF  15.12.2017 Lista rankingowa osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

  Przedstawiamy podstawową listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Postaw na biznes !".
  Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu.
  Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

  WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO POBRANIA / PDF


  07.12.2017 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Postaw na biznes !"

  W dziale do pobrania dostępny jest Regulamin Komisji Oceny Wniosków - prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


  01.12.2017 nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego

  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Fundacją Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju informuje, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, w ramach projektu "Postaw na biznes !" nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0130/16 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. odbędzie się w dniach:

  02 grudnia – 12 grudnia 2017 r. do godz. 09:00

  W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro projektu "Postaw na biznes !" w Lublinie
  T. Zana (X piętro), 20-601 Lublin
  lub
  Biuro projektu "Postaw na biznes !" w Lubartowie
  Słowackiego 14, 21-100 Lubartów

  Forma składania dokumentów:
  W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wypełnionych elektronicznie z własnoręcznym podpisem.
  Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą


  14.11.2017 WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

  Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu "Postaw na biznes !".

  W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym.

  Lista osób zakwalifikowanych / PDF
  Lista osób niezakwalifikowanych / PDF


  17.10.2017 Formularze zgłoszeniowe

  Na stronie - w dziale DO POBRANIA - dostępne są już formularze zgłoszeniowe do projektu "Postaw na biznes!".

  Informujemy, że przyjmowanie formularzy odbędzie się w dniach 30 i 31 października 2017 r. w biurze projektu ul. T. Zana 38, X piętro, pokój 1001,


  SIERPIEŃ 2017r. Lublin Początek projektu

  Rozpoczynamy realizacje projektu Postaw na biznes!"

  Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, powiat: lubartowski, świdnicki, łęczyński lub radzyński,  należących do poniższych kategorii:

  • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo
  • Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby pochodzące ze wsi
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej
  • Osoby zarejestrowane w Miejskich/Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotni
  • Osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa społeczne do 2h przeliczeniowych
  • Osoby ubezpieczone w KRUS, dla których ustalony został I lub II profil pomocy
  • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznej

  REKRUTACJA

  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu

O PROJEKCIE

Projekt „Postaw na biznes!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


CELE

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubartowskim, świdnickim, łęczyńskim i radzyńskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) o 40 nowopowstałych przedsiębiorstw i zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, finansowe i niefinansowe).

Koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniesie ok. 23 tysięcy złotych.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie, powiat: lubartowski, świdnicki, łęczyński lub radzyński,  należących do poniższych kategorii:

Więcej o uczestnikach


ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.08.2017r. do 30.12.2018r.


PROMOCJA PROJEKTU
POSTAW NA BIZNES!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 696 471,34 PLN