EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 120 osób (72 kobiet oraz 48 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat, niezatrudnionych (osoby bierne zawodowo), w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub ich wynagrodzenie nie przekracza minimalnej płacy krajowej, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

UWAGA

 1. Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

 2. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym..

 3. Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac, finansowych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

 4. Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP Programu Wiedza Edukacja Rozwój stanowi:
  • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
  - osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  - osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  - matki przebywające w domach samotnej matki,
  - osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  - osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  - osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci , osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny , tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 5. Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy.

 6. Osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań powyższej definicji.

 7. Grupa tzw. ubogich pracujących, osoby  zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkurs. w Pod. 1.3.1
PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK