EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTUREKRUTACJA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).

I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych

II ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (wywiad pogłębiony).

WYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 120 osób (72 kobiet oraz 48 mężczyzn), w tym:

  • Min. 80% osób biernych zawodowo,
  • Około 20% osób tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • 60 % kobiet (72 osób), 40% mężczyzn (48 osób),
  • min. 5% osób z niepełnosprawnościami (6 osoby),
  • 15% osób o niskich kwalifikacjach (18 osób),
  • min. 50% to osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno gospodarcze.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji. Lista podstawowa oraz rezerwowa kandydatów na Uczestników Projektu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej projektu.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji przez osobę zakwalifikowaną, na jej miejsce zostanie wpisana kolejna osoby z listy rezerwowej o tej samej płci.


Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w zakładce POBIERZ


PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK