EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.CEL

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.
Grupa
docelowa

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 127 osób (77 kobiet oraz 50 mężczyzn) spełniających łącznie następujące warunki:

 • Są w wieku 18-29 lat (do ukończenia 30 r.ż.),
 • Zamieszkują województwo podkarpackie,
 • Nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

oraz

 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET;

lub

 • są osobami pracującymi i należą do grupy tzw. ubogich pracujących, tj. są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych (zawartych na okres do 6 miesięcy) lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub ich zarobki nie przekraczają minimalnej płacy krajowej, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER;

Kryteria strategiczne:

 • osoby z niepełno sprawnościami (min. 5% GD);
 • kobiety;
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno – gospodarczą (min.50% GD).
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (min. 15% GD).formy
wsparcia

Dla Uczestników Projektu w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych – spotkania indywidualne: 2x 3h;
 • Warsztat miękkich kompetencji społecznych – zajęcia grupowe: 3 x 6h;
 • Szkolenia – zajęcia grupowe: średnio 20 spotkań x 8 h;
 • Pośrednictwo Pracy - spotkania indywidualne: 3 spotkania x 2h;
 • Staże zawodowe (dla 96 UP biernych zawodowo) – średnio 4 miesięczny;ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.
DODATKOWO ZAPEWNIAMY

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Catering
 • Materiały dydaktyczneTERMIN

Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2019 do 31.12.2020


PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK