EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


INFORMACJE O REKRUTACJI


01.08.2018 r.

Trwa nabór Uczestników do IV grupy- Techniki sprzedaży.
Zachęcamy do zgłaszania się wszystkie chętne osoby.


31.07.2018 r.

Rekrutacja III grupy Uczestników została zamknięta.


29.06.2018 r.

Informujemy, że II grupa Uczestników- Pracownik administracyjno- biurowy została zrekrutowana.
Rozpoczynamy nabór do grupy III- Grafik komputerowy.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu w godzinach 8-16.


25.05.2018 r.

Informujemy, iż a dniem dzisiejszym rekrutacja I grupy Uczestników została zakończona a tym samym rozpoczynamy nabór do grupy II.


16.05.2018 r.

Informujemy, że trwa nabór formularzy rekrutacyjnych na szkolenie z zakresu Pracownik administracyjno- biurowy.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu.



ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU



Rekrutacja obejmuje następujące etapy:


APLIKACJA DO PROJEKTU

Składanie przez zainteresowane osoby formularzy zgłoszeniowych (drogą pocztową lub osobiście).



I ETAP REKRUTACJI

Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych i dodatkowych



II ETAP REKRUTACJI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi po wstępnej selekcji (wywiad pogłębiony).



WYNIKI REKRUTACJI

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn)
w tym:

  • 67 osób biernych zawodowo,
  • 11 osób bezrobotnych (w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych),
  • 60 % kobiet (47 osób) , 40% mężczyzn (31 osób),
  • min. 30% osób z niepełnosprawnościami (24 osoby),
  • 55% osób o niskich kwalifikacjach (43 osoby).

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.


DO POBRANIA:

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje sa dostępne w dziale DO POBRANIA





PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.