EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWAktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Urząd Miasta Nowy Sącz są organizatorami konkursu dedykowanego wszystkim młodym, aktywnym liderom pochodzącym z Nowego Sącza i miast partnerskich. Organizowany konkurs: "Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia " realizowany jest w ramach projektu Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony.


POCZĄTEK

Konkurs rozpocznie się dnia 02.07.2018 roku
i zakończy 31.08.2018 roku.


CEL

Celem tego konkursu jest wyłonienie młodych, aktywnych liderów (18-35 lat), pochodzących z Nowego Sącza i miast partnerskich, promocja 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promocja i wzmocnienie współpracy pomiędzy Nowym Sączem i miastami partnerskimi.


POST

Posty 30 uczestników, które zdobędą największy zasięg, wezmą udział w wizycie studyjnej w Polsce w dniach 3-7.09.2018r. w Nowym Sączu, Krynicy Zdrój oraz wezmą udział w 13 Forum Ekonomicznym Młodych Liderów największym międzynarodowym spotkaniu społeczno-ekonomicznym młodych liderów w Europie.


REGULAMIN / PDF

Actively cooperating cities – the future of young generation

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation and Municipality of Nowy Sącz are the organisers of the competition that is dedicated to all young, active leaders form Nowy Sącz and its sister cities. The competition: "Actively cooperating cities – the future of young generation" is organised in the framework of the project Actively cooperating cities – active regions.


BEGINNING

The competition starts on 2 July 2018
and completes on 31 August 2018.


OBJECTIVE

The aim of the competition is to determine young, active leaders (18-35 years old) who come from Nowy Sącz and sister cities, the promotion of the 100th anniversary of gaining independence by Poland and the promotion and strengthening the cooperation between Nowy Sącz and its sister cities.


POSTS

Posts of 30 participants that reach as widely as possible audience will participate in study tour to Poland that takes place on 3-7 September 2018 in Nowy Sącz, Krynica Zdrój. The participation in 13th Economic Forum Of Young Leaders, the biggest international social and economic meeting of young leaders in Europe is provided in the framework of the visit.


THE RULES / PDFKONTAKT - CONTACT

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

A public task co-financed by Poland’s Ministry of Foreign Affairs in the framework of the competition “The assistance of civil and municipal dimension of Poland’s foreign policy 2018”. This publication expresses views of its authors and is not to be considered as presenting the position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.