EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


13.11.2020 Nabór biznesplanów dla Uczestników z III naboru do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do składania   Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach trzeciego naboru.

Dokumenty będzie można składać w dniach   16.11.2020 – 27.11.2020.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju zalecaną formą składnia dokumentów jest przesłanie ich za  pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi.

W przypadku osobistego złożenia Wniosku, należy go umieścić w skrzynce pocztowej Fundacji przy jednoczesnym telefonicznym poinformowaniu o tym pracownika Fundacji (nr kontaktowy: 511 403 138).

Zalecamy również, by przed złożeniem formy papierowej (jeśli to możliwe) przesłać skan biznesplanu na adres: m.polak@eds-fundacja.pl

 W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Wniosku i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Wniosek tylko jeden raz.

Wniosek wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w zakładce POBIERZ.

(  http://www.eds-fundacja.pl/projekty/lcwp/pobierz.php)

Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie.
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami).
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony.
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia.
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron.
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

Wymagania dotyczące kompletności załączników:

Dwa oryginały lub oryginał i kopia  Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierają  wszystkie wymagane  załączniki:

 • Biznesplan wraz z Harmonogramem rzeczowo- finansowym przedsięwzięcia: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo – doradczej: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 •  Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis – wzór dostępny w zakładce POBIERZ

 

WZÓR OPISU KOPERTYpowiekszenie
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.