EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


12.08.2020 Nabór biznesplanów dla Uczestników z II naboru do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza Uczestników projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do składania   Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach drugiego naboru.

Dokumenty będzie można składać w dniach   13.08.2020 – 26.08.2020.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju zalecaną formą składnia dokumentów jest przesłanie ich za  pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi.

W przypadku osobistego złożenia Wniosku, należy go umieścić w skrzynce pocztowej Fundacji przy jednoczesnym telefonicznym poinformowaniu o tym pracownika Fundacji (nr kontaktowy: 511 403 155 lub 511 403 138).

 W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Wniosku i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Wniosek tylko jeden raz.

Wniosek wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w zakładce POBIERZ.


Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie.
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami).
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony.
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia.
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron.
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

Wymagania dotyczące kompletności załączników:

Dwa oryginały lub oryginał i kopia  Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierają  wszystkie wymagane  załączniki:

 1. Biznesplan wraz z Harmonogramem rzeczowo- finansowym przedsięwzięcia: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo – doradczej: dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego:dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

WZÓR OPISU KOPERTYpowiekszenie
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.