EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


23.07.2020 Zabezpieczenie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

ZABEZPIECZENIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Proj. Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18

Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są:

  1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  2. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Uczestnika/-czki Projektu w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (150% łącznej wartości wsparcia finansowego i pomostowego),

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma zabezpieczenia rozpatrywana indywidualnie.
Zabezpieczenie z punktu 2 należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.

Zabezpieczenie z punktu 1 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu – Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy wszystkich form zabezpieczenia umowy:

  • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).

WZÓR  (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_weksel) – weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 

WZÓR (Oświadczenie małżonka o zgodzie, oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, oświadczenie o rozdzielności majątkowej_akt notarialny) – Akt notarialny

  • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)
W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL),

Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

  • W wyznaczonym terminie stawić się z małżonkiem/małżonką, poręczycielem / poręczycielami oraz małżonkiem/ małżonkami poręczyciela/li w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
  • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – WZÓR  (Oświadczenie poręczyciela oraz współmałżonka o braku zobowiązań)

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy, chyba że w związku małżeńskim obowiązuje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Poręczycielem może być osoba / mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

JEŻELI PORĘCZYCIELEM JEST JEDNA OSOBA:

– zatrudniona na umowę o pracę / zlecenie na okres min. 12 miesięcy prowadzenia działalności  tj. maksymalnie do 05.08.2021r.  osiągająca wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 3 400 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z miejsca pracy,
– osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż – 3 400 zł brutto / miesięcznie – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
– osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 3 400 zł brutto / miesięcznie w skali 2019 roku (w przypadku niezamknięcia roku 2019, dochody w roku 2018) – pit / sprawozdanie finansowe + zaświadczenie o braku zaległości w ZUS oraz US (nie starsze niż 3 miesiące),
– rolnik, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 3 400 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z urzędu gminy, z którego będzie wynikała kwota dochodów rolnika.

JEŻELI PORĘCZYCIELAMI SĄ DWIE OSOBY:

– zatrudnione na umowę o pracę / zlecenia na okres min. 12 miesięcy prowadzenia działalności  tj. maksymalnie do 05.08.2021r., osiągające wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 2 600 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 200 zł brutto – zaświadczenie z miejsca pracy,
– osoby będące na rencie, emeryturze osiągające dochody w wysokości nie niższej niż – 2 600 zł brutto / miesięcznie – Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 200 zł brutto – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,
– rolnicy, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 2 600 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 5 200 zł brutto – zaświadczenie z urzędu gmin, z którego będzie wynikała kwota dochodu rolnika.

Wzory dokumentów dostępne do pobrania w zakładce POBIERZ.
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.