EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


Rekrutacja – III nabór


Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do składania FORMULARZY REKRUTACYJNYCH do projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w ramach 3 naboru do projektu.

Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny?

Zapraszamy osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
a)      Osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  1. Kobiety;
  2. Osoby starsze po 50 roku życia (tylko kobiety);
  3. Osoby z niepełnosprawnościami (tylko kobiety);
  4. Osoby długotrwale bezrobotne (tylko kobiety);
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach (kobiety).

Warunek konieczny!

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie powiatów:

a)      lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,
b)      świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,
c)      biłgorajskiego – gmina Józefów,
d)      hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,
e)      tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.
f)       Lublin – Miasto Lublin

Aby ułatwić proces weryfikacji formularzy wskazanym jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu gminy poświadczającego, że wskazany jako miejsce zamieszania adres znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.

Uwaga!
W projekcie nie mogą brać udziału osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:
1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).
4. Wraz z formularzem należy dostarczyć oświadczenie o numerze NIP (dokument dostępny do pobrania w zakładce POBIERZ).

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:
od 9.07.2020 do 31.07.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Dokumenty do pobrania są dostępne w zakładce POBIERZ.

OSOBY DO KONTAKTU:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:
Kamila Tokarz tel. 537 600 344

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw:
Magdalena Polak tel. 511 403 138
PROJEKT "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"Projekt „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr RPLU.09.03.00-06-0166/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.