EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE

We współczesnych realiach gospodarczych szczególnego znaczenia w działaniach na rzecz wzrostu zatrudnienia nabiera wspieranie przedsiębiorczości w szkolnictwie zawodowym. Absolwentom szkół zawodowych często brakuje motywacji i wsparcia w pierwszych krokach stawianych na rynku pracy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowanie młodych przedsiębiorców do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy wymaga opracowania kompleksowych i skutecznych narzędzi.


Głównym celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze. Opracowany model będzie gotowy do wdrożenia przez różne podmioty, które chciałby realizować takie działania na rzecz absolwentów szkół zawodowych.

Opracowanie modelu Inkubatora Przedsiębiorczości poprzedzone będzie badaniami potrzeb osób szkól zawodowych w tym zakresie (badanie przeprowadzone na grupie 100 uczniów w każdym kraju partnerskim). Model Inkubatora Przedsiębiorczości opracowany zostanie w formie publikacji (w języku każdego z krajów partnerskich), co zapewni jego trwałość i łatwość w rozpowszechnianiu tego modelu.

Dodatkowym wsparciem w uruchomieniu Inkubatora i jego kompleksowym wspieraniu młodych osób po zakończeniu szkoły zawodowej będzie przeszkolenie nauczycieli/ trenerów z każdego kraju partnerskiego z zakresu tematyki szkoleń przeznaczonej dla młodych przedsiębiorców. Wymiana doświadczeń w tym obszarze w krajach partnerskich zapewni innowacyjność i skuteczność podejmowanych działań.


Celem rozpowszechnienia wypracowanego modelu

– odbędą się konferencje rozpowszechniające w każdym z krajów partnerskich, co służyło będzie rozszerzeniu oddziaływania opracowanego modelu.

Model Inkubatora Przedsiębiorczości

będzie skutecznym i kompleksowym narzędziem, z którego korzystać mogą szkoły zawodowe, instytucje rynku pracy i inne podmioty wspierające absolwentów szkól zawodowych w rozpoczęciu przez nich działalności gospodarczej.

Podjęcie tematyki wsparcia przedsiębiorczości młodych osób

– absolwentów szkół zawodowych wpłynie również na zwiększenie świadomości w tym zakresie wśród władz lokalnych, a także wśród podmiotów wspierających młode osoby na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim.

W ramach projektu współpracują ze sobą organizacje z Polski, Malty i Estonii, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi i angażują się w tworzenie narzędzi służących lepszemu przygotowaniu młodzieży do wchodzenia na rynek pracy.Planowane rezultaty


 •    Raport z badań potrzeb szkoleniowych uczniów szkół zawodowych - obejmujący wyniki badań w Polsce, Malcie i Estonii
 •    Publikacja zawierająca model Inkubatora Przedsiębiorczości - nakład: 500 egzemplarzy w j. polskim, angielskim i estońskim)

Innowacyjność projektu polega na opracowaniu kompleksowego modelu tworzenia i funkcjonowania (wraz z narzędziami, programem i metodologią szkoleń) Inkubatora przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych. Dotychczas funkcjonują Inkubatory przedsiębiorczości dla studentów szkół wyższych, brakuje natomiast takiej inicjatywy dla uczniów szkół zawodowych, którzy tym bardziej potrzebują tego typu wsparcia.

Innowacyjnością projektu jest również oparcie proponowanych rozwiązań o rzeczywiście zbadane i zidentyfikowane potrzeby osób, do których kierowane jest oferowane wsparcie. Dzięki poświęceniu sporej ilości czasu na badania – możliwe było opracowanie rezultatu, który będzie rzeczywiście odpowiedzią na potrzeby grupy do której będzie skierowany.

O innowacyjności projektu świadczy również wieloaspektowe, międzynarodowe, międzysektorowe i metodyczne podejście do tworzenia i funkcjonowania Inkubatora. Model Inkubatora, wraz z jego strukturą, narzędziami w nim dostępnymi, ofertą szkoleń opracowali eksperci i praktycy z różnych krajów i obszarów (nauczyciele szkół zawodowych, trenerzy przedsiębiorczości, przedsiębiorcy, młodzi przedsiębiorcy ze szkól zawodowych, przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorców).

Innowacyjności projektu polega również na partnerstwie strategicznym podmiotów z różnych państw, które zakłada współpracę, wymianę opinii, doświadczeń w realizacji podobnych projektów, konfrontację idei oraz wspólne opracowanie rezultatów projektu.


kompleksowy model Inkubatora przedsiębiorczości


zbadane i zidentyfikowane potrzeby


podejście wieloaspektowe, międzynarodowe, międzysektorowe


partnerstwo strategiczne podmiotów z różnych państwCele projektu


Głównym celem projektu jest opracowanie modelu inkubatora przedsiębiorczości, którego funkcjonowanie służyłoby zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla młodzieży chcącej po ukończeniu szkoły zawodowej rozpocząć własne działalność.


kompleksowe badania potrzeb uczniów szkół zawodowych


opracowanie modelu inkubatora


zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z młodzieżą


poprawa świadomości w zakresie potrzeb młodych przedsiębiorców


wymiana doświadczeń, dobrych praktyk

Do zakładanych celów szczegółowych projektu należały:

 • przeprowadzenie kompleksowych badań potrzeb uczniów szkół zawodowych (w Polsce, Malcie i Estonii) w zakresie oczekiwanego wsparcia w zakładaniu własnej firmy;

 • opracowanie modelu inkubatora przedsiębiorczości dla szkół zawodowych, który byłby możliwy do wdrożenia w państwach uczestniczących w realizacji projektu ale również w innych krajach

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z młodzieżą ze szkół zawodowych, w zakresie metod i narzędzi aktywnego wspierania przedsiębiorczości tej młodzieży.

 • podniesienie świadomości osób pracujących z młodzieżą ze szkół zawodowych oraz władz i organów prowadzących szkoły zawodowe w Polsce, Malcie i Estonii w obszarze wspierania młodych przedsiębiorców na rynku pracy

 • poprawa świadomości w zakresie potrzeb młodych przedsiębiorców ze szkół zawodowych i konieczności i ważności ich wspierania wśród władz lokalnych i ogółu społeczeństwa

 • zainicjowanie debaty nt. przedsiębiorczości absolwentów szkół zawodowych i konieczności wspierania tej przedsiębiorczości

 • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy partnerami biorącymi udział w realizacji projektuGrupa docelowa


Główną grupą docelową działań projektowych są użytkownicy końcowi działań i rezultatów opracowanych w ramach projektu: uczniowie szkół zawodowych, szczególnie ci planujący samozatrudnienie i prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu nauki w szkole zawodowej; dzięki projektowi uzyskają oni wsparcie dopasowane do ich potrzeb i zapewniające efektywne rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto działania i rezultaty projektu były również skierowane do następujących grup:

 • użytkownicy pośredni: zainteresowani eksperci, nauczyciele, instruktorzy szkolenia zawodowego, trenerzy szkoleń, praktycy w obszarze przedsiębiorczości, dzięki projektowi otrzymali narzędzia, program i metodologię szkoleń, które są kompleksowym narzędziem pracy z młodymi ludźmi planującymi założenie działalności i stawiającymi pierwsze kroki na rynku pracy

 • decydenci na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim: władze lokalne, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, dzięki projektowi wzmocnieniu uległa ich świadomość konieczności wsparcia młodych osób po szkole zawodowej, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, projekt uzmysłowi im potrzeby istniejące w tym obszarze

 • prasa, media, udział tych podmiotów w projekcie umożliwił rozpowszechnienie rezultatów projektu i dotarcie do szerokiego grona odbiorców

 • ogół społeczeństwa, dzięki modelowi wypracowanemu w ramach projektu, dzięki wspieraniu przedsiębiorczości młodych osób ze szkół zawodowych – zmniejszy się wskaźnik bezrobocia, a w dalszej przyszłości nowo założone działalności gospodarcze będą generować miejsca pracy zwiększając wskaźnik zatrudnienia

uczniowie szkół zawodowych


eksperci, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy szkoleń, praktycy w obszarze przedsiębiorczości


szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe


władze lokalne, instytucje rynku pracy


prasa, media


ogół społeczeństwa
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).