EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


O PROJEKCIE


Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego poprzez założenie i funkcjonowanie 77 działalności gospodarczych przez 77 osób (46K/31M) oraz powstanie min. 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2021 r. przez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego).UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 84 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie: powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa w okresie 12 miesięcy poprzedzający okres przystąpienie do projektu.

Charakterystyka Grupy Docelowej Projektu:

 • 90% grupy docelowej będą stanowić osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo,  w tym: min. 60% to osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50+ i więcej, Kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) oraz mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie będą stanowili nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem (przy tym nie należą do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (jak wyżej), a także nie są imigrantami, reemigrantami, osobami dochodzącymi z rolnictwa, ani członkami ich rodzin.
 • 10% grupy docelowej to osoby pracujące, tj. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto:

 • min. 60% grupy docelowej to Kobiety,
 • min. 30% grupy docelowej to osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • min. 10% grupy docelowej to osoby zamieszkujące obszary objęte działaniami rewitalizacjiREKRUTACJA

Rekrutacja do projektu obejmuje dwie tury; I tura zakłada zakwalifikowanie 29 Uczestników/czek Projektu, II tura – 50 Uczestników/czek Projektu. Składa się z następujących etapów:

ETAP 1

 • ocena formalna formularzy rekrutacyjnych (cz.I,II,IV), w ty przyznanie punktów za kryteria premiujące: płeć Kobieta – 1p., osoba niezatrudniona – 1p., osoba zamieszkująca tereny rewitalizacji – 1p., osoba zamierzająca utworzyć przedsiębiorstwo społeczne – 2p., osoba zamierzająca utworzyć w ciągu 12miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej dodatkowe miejsce pracy – 2 p., osoby, które założą działalność gospodarczą oraz utworzą miejsce pracy w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – 2p.,oraz następnie
 • ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego  (cz.III) – każde z kryterium maksymalnie 5 p.: opis planowanej działalności gospodarczej, posiadane zasoby, planowane koszty, charakterystyka potencjalnych klientów/kontrahentów/odbiorców, konkurencja, stopień przygotowania inwestycji do realizacji;

ETAP 2

Osoby, które przeszły pozytywną ocenę formalną oraz uzyskali minimum 60% punktów z oceny III części formularza rekrutacyjnego utworzą listę rankingową i zostaną skierowani  do II etapu:

 • konsultacje z Doradcą Zawodowym (1h/UP), której celem jest weryfikacja predyspozycji do założenie i prowadzenia działalności gospodarczej;

Następnie utworzone zostaną listy rankingowe(lista podstawowa i rezerwowa osobno dla osób o statusie na rynku pracy pracujących i osób niezatrudnionych) sumujących punktację z I i II etapu rekrutacji.

Osoby, które w I turze nie zakwalifikowały się do projektu, będą brane pod uwagę przy II turze, jednak ich formularze nie będą podlegały kolejnej ocenie (punktacja z I tury).
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę, w formie 5 spotkań trwających 8 godz./dziennie)
 • Doradztwo indywidualne (zajęcia indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę, w formie 2 spotkań trwających 4 godz./dziennie)
 • Doradztwo grupowe (zajęcia grupowe w wymiarze 4 godzin dydaktycznych na grupę, 1 spotkanie/grupa)
 • Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji dla 77 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 27126,48 PLN netto i jednocześnie w wysokości brutto nie przekraczającej progu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia o pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.
 • Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie Uczestnikom Projektu pokrycia niezbędnych opłat (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kosztów najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). Wypłacane jest w miesięcznych ratach w kwocie nie większej niż równoważność minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego (maksymalnie 2100 zł/m-c netto i jednocześnie w kwocie brutto nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego).
 • w ramach wsparcia pomostowego: Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne (spotkania indywidualne w wymiarze 13 godzin zegarowych na osobę, średnio 1 spotkanie na 2 m-ce, średnio 2/3 godziny dziennie), które ma na celu pomoc Uczestnikom Projektu w rozwiązaniu konkretnych problemów lub doradzanie w konkretnych sytuacjach.
Dodatkowo zapewniamy

Uczestnikom Projektu w ramach realizacji zadania pt. Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo oferujemy: zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek (w trakcie doradztwa indywidualnego i grupowego), obiad (w trakcie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej), materiały dydaktyczne/szkoleniowe.TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
01.09.2019 r. do 30.04.2021 r.

PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości