EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego


Szanowni Państwo,

W dniach 13-22.01.2021r będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch formach:

 1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, ul. 3-ego Maja 18/5a, 20-078 Lublin.
  oraz
 2. Wersja elektroniczna – w formie skanu wersji papierowej – wysłana na adres email:m.wlodarczyk@eds-fundacja.pl

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu wersji elektronicznej Wniosku. Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć dokumenty, ułożone w następującej kolejności:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego;
 2. Biznesplan;
 3. Oświadczenie o akceptacji "Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości";
 4. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 6. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie;
 7. Oświadczenie o niezmienionym statusie;
 8. Oświadczenie o zmianach;
 9. Aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu (np. ZUS, Urzędu Pracy) potwierdzające status na rynku pracy.

Powodzenia!


Do pobrania - zestaw dokumentów / spakowanych - ZIP:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego 2. Biznesplan 3. Oświadczenie o akceptacji regulaminu 4. Formularz informacji – de minimis 5. WZÓR Formularz informacji – de minimis.xls 6. Lista identyfikatorów gmin – plik pomocniczy do wypełnienia Formularza informacji de minimis 7. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej; 8. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie; 9. Oświadczenie o niezmienionym statusie; 10. Oświadczenie o zmianach; 11. Instrukcja hasłowania plików.doc; 12. Podstawowy katalog wydatków pomostowych.pdf;
PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości