EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


rekrutacja w ramach drugiej tury rekrutacji do projektu
„Biznes to przyszłość!”


Informujemy, że w dniach  28 – 29 września 2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 przeprowadzona zostanie rekrutacja w ramach drugiej tury rekrutacji do projektu „Biznes to przyszłość!”, w trakcie której planowane jest zrekrutowanie  55 Uczestników Projektu (UP)W przypadku gdy pierwszego dnia rekrutacji liczba zgłoszeń przekroczy 112% tj. wpłynie min. 62 formularze rekrutacyjne w dniu kolejnym rekrutacja zostanie wstrzymana, o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.


Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w:

BIURZE BENEFICJENTA PROJEKTU
INSPIRES Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 12
20-150 Lublin

BIURZE PARTNERA PROJEKTU
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. 3 maja 18/5a
20-078 Lublin

BIURZE PROJEKTU
Krakowskie Przedmieście 28
20-002 Lublin


Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny z niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami może zostać przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail:  info@inspires.pl lub  eds@eds-fundacja.pl. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf – w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.

Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem. 

Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres Beneficjenta/Partnera projektu najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail.

Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu nie będą rozpatrywane.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin rekrutacji są dostępne do pobrania w zakładce  Rekrutacja.

Każda strona formularza rekrutacyjnego, regulaminu rekrutacji oraz załączników musi być  zaparafowana, przez kandydata do projektu.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć podpisany regulamin rekrutacji oraz załączniki potwierdzające status na rynku pracy, w przypadku osób z niepełnosprawnościami również kopię Orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy są:

  • Zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia (wymóg dot. osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy).
  • Zaświadczenie z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  o  zarejestrowaniu  w  ewidencji osób bezrobotnych (wymóg dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy).
  • Umowa o pracę/umowa zlecenie lub zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy potwierdzające  zatrudnienie  na podstawie  umowy  cywilno-prawnej  lub  umowy  krótkoterminowej  oraz,  że miesięczne zarobki osoby nie przekraczają płacy minimalnej (wymóg dotyczy osób pracujących).
  • Zaświadczenie z  KRUS  o  podleganiu  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników w pełnym  zakresie  na  mocy  ustawy  z  20  grudnia    o  ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 5 dni roboczych przed złożeniem formularza (jeśli dotyczy).

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych!
PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości