EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Akcja Aktywizacja!"
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
APLIKUJ DO PROJEKTU

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2018r. do 30.04.2019r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu.DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularze rekrutacyjne i inne niezbędne informacje są dostępne w dziale DO POBRANIA

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

 1. Formularz rekrutacyjny do projektu wraz z załącznikami, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura projektu wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu.
 2. Załączniki lub integralna część formularza rekrutacyjnego:
  a. Zaświadczenie z urzędu pracy ze wskazanym poziomem profilu (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy) oraz ze wskazaniem okresu pozostawania w bezrobociu
  b. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),
  c. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej lub kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej- osoba, która zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  d. Zaświadczenie lub oświadczenie z korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa uwzględniające informację, iż zakres wsparcia w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
  e. Oświadczenie o byciu osobą z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia czy też rodzicem samotnie wychowujący dzieci.
PROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 803 560,00 PLN