EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


19.07.2007 Wizyta obywatelska w Münster, 10-15 lipca 2007 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 10-15 lipca 2007 r. gościliśmy z wizytą obywatelską w mieście partnerskim Lublina – Münster (Niemcy). Wizyta zorganizowana została przez Towarzystwo Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin (z siedzibą w Münster) we współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. W wizycie udział wzięło 9 osób - przedstawicieli lubelskich instytucji i organizacji pozarządowych, takich jak: Towarzystwo Współpracy Europejskiej, Akademia Rolnicza, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Spotkanie miało na celu wzajemne zapoznanie się przedstawicieli środowisk lubelskich ze społecznością i władzami miasta Münster i zacieśnienie współpracy w ramach partnerstwa miast. Ważnym elementem wizyty było poznanie samego miasta.

Program wizyty obejmował spotkanie z panią burmistrz Karin Reismann w Ratuszu, w sali, w której w 1648 roku zawarty został Pokój Westfalski, kończący Wojnę 30-letnią. Innym ważnym spotkaniem był wykład pana dr. Heinricha Hoffschulte, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gmin i Regionów Europy, na temat znaczenia konstytucji europejskiej dla Unii Europejskiej, współpracy międzynarodowej i wzajemnego stosunku Polaków i Niemców. Grupa miała także okazję do rozmowy z byłym burmistrzem Münster, panem Günterem Schulze-Blasum, a także do wymiany poglądów i doświadczeń z panią Ruth Janssen z Fundacji Obywatelskiej Münster na temat zaangażowania obywatelskiego mieszkańców obu miast partnerskich.

Goście z Lublina skorzystali ponadto z możliwości dokładnego zwiedzenia miasta z jego licznymi zabytkami takimi jak: Ratusz, Rynek Główny (Prinzipalmarkt), Zwinger, katedra, skansen Mühlenhoff, a także dwoma położonymi niedaleko Münster zamkami nizinnymi (Nordkirchen i Vischering). Na trasie zwiedzania nie zabrakło też Muzeum Miejskiego, Muzeum Picassa i wystawy rzeźby nowoczesnej.

Uczestników wizyty w Münster gościły w swoich domach osoby związane ze współpracą partnerską pomiędzy oboma miastami. Czas spędzony na rozmowach z gospodarzami był dla uczestników wizyty cenną okazją do lepszego poznania mieszkańców zaprzyjaźnionego miasta. Okazję taką stanowiły także wieczorne spotkania przy grillu z członkami Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin.

Wizyta obywatelska ma przyczynić się do pogłębienia współpracy między Lublinem a Münster. Osobiste spotkanie z osobami zaangażowanymi po stronie niemieckiej w partnerstwo miast umożliwiło dyskusję na temat przyszłości tego partnerstwa. Dobrym krokiem na drodze do zacieśnienia współpracy byłoby stworzenie w Lublinie analogicznego do funkcjonującego w Münster Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast, które byłoby równorzędnym partnerem dla niemieckiego Förderverein, które na jesieni obchodzić będzie już 15 rocznicę swojego istnienia.

Historia partnerstwa miast Lublin – Münster zaczęła się w 1991 roku. W ubiegłym roku obydwa miasta równolegle obchodziły 15-lecie podpisania dokumentów partnerskich. W ostatnim czasie współpraca partnerska naszych miast nabiera nowego tempa. W jej ramach gościliśmy w maju w Lublinie delegację radnych miasta Münster.

Wizyty obywatelskie zawsze były ważnym elementem partnerstwa miast. Ich ideą jest pogłębianie współpracy w wymiarze obywatelskim, pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast. Kontakty na tym szczeblu są nie mniej ważne niż współpraca władz miejskich.

Więcej informacji na temat partnerstwa miast, Münster i Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin można znaleźć na stronach:

www.muenster.org/muenster-lublin/de/
www.muenster.de

Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich
Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich
Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich
Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich


19.07.2007 Bürgerreise nach Münster, 10-15 Juli 2007 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Vom 10 bis 15 Juli 2007 hat sogenannte Bürgerreise in der Partnerstadt Lublins – Münster (Deutschland) stattgefunden. Der Besuch wurde vom Förderverein Münster-Lublin (mit Sitz in Münster) in Zusammenarbeit mit Europäischem Begegnungshaus – Nowy Staw Stiftung organisiert. Am Besuch haben 9 Personen teilgenommen – Vertreter Lubliner Institutionen und Nichtregierungsorganisationen wie: Gesellschaft der Europäischen Zusammenarbeit, Fachhochschule für Landwirtschaft, Stiftung Glückliche Kindheit, Evangelisch-Augsburgische Pfarrei der Heiligen Dreifaltigkeit und Europäisches Begegnungshaus – Nowy Staw Stiftung. Die Begegnung hatte das gegenseitige Kennenlernen der Vertreter des Lubliner Milieu mit der Gemeinschaft und der Regierung der Stadt Münster und die Engergestaltung der Zusammenarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft zum Ziel. Ein wichtiges Element des Besuches war die Stadtbesichtigung.

Das Programm umfasste das Treffen mit Bürgermeisterin Frau Karin Reismann im Rathaus, im Saal, in dem im Jahre 1648 der Westfälische Frieden abgeschlossen worden war, der den Dreißigjährigen Krieg endete. Das andere wichtige Treffen war der Vortrag Herrn dr. Heinrich Hoffschulte, des Ersten Vorsitzenden des Rates der Gemeinden und Regionen Europas, zum Thema: Bedeutung der europäischen Verfassung für die Europäische Union, der internationalen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verhältnisses der Polen und Deutsche. Die Gruppe hatte auch die Gelegenheit zum Gespräch mit ehemaligem Bürgermeister von Münster, Herrn Günter Schulze-Blasum und auch zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen mit Frau Ruth Janssen von der Bürgerstiftung Münster zum Thema des bürgerschaftlichen Engagements der Einwohner der beiden Partnerstädte.

Die Gäste aus Lublin hatten ausserdem die Möglichkeit die Stadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten genau zu besichtigen, wie Rathaus, Prinzipialmarkt, Zwinger, Dom, das Freilichtmuseum Mühlenhoff und auch zwei unweit von Münster liegenden Wasserburgen (Nordkirchen und Vischering). Die Gruppe hat auch das Stadtmuseum, das Picassomuseum und die Ausstellung der modernen Skulptur besichtigt.

Die Teilnehmer der Bürgerreise wurden in privaten Häusern von Münsteraner unterbracht, die mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beider Städten verbunden sind. Die Zeit, die mit den Gastgebern an Gesprächen verbracht wurde, war für die Lubliner eine wertvolle Gelegenheit zum besseren Kennenlernen der Einwohner der befreundeten Stadt. Solche Gelegenheit leisteten auch die Treffen beim Grill mit den Mitgliedern des Fördervereins Münster-Lublin.

Diese Bürgerreise soll zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Lublin und Münster beitragen. Persönliche Treffen mit den auf deutscher Seite in die Städtepartnerschaft engagierten Personen ermöglichten die Diskussion zum Thema der Zukunft dieser Partnerschaft. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Vertiefung der Zusammenarbeit wäre es, in Lublin einen analogisch zum Münsteranischen Förderverein funktionierenden Verein zu gründen. Dieser wäre ein gleichwertiger Partner für den deutschen Förderverein, der im Herbst schon das 15 Jubiläum feiern wird.

Die Geschichte der Städtepartnerschaft Lublin-Münster begann im Jahre 1991. Im vorigen Jahr feierten die beiden Städte das fünfzehnte Jubiläum der Unterzeichnung der Partnerschaftsdokumente. In der letzten Zeit ist die Partnerschaft noch intensiver geworden. In ihren Rahmen haben wir im Mai in Lublin die Delegation der Stadtratsmietglieder der Stadt Münster empfangen.

Die Bürgerreisen waren immer ein wichtiger Bestandteil der Städtepartnerschaft. Zum Zweck haben sie die Vertiefung der Zusammenarbeit auf der Bürgerebene, zwischen den Einwohnern der befreundeten Städte. Kontakte auf dieser Ebene sind genauso wichtig wie die Zusammenarbeit der Städteregierungen.

Mehr informationen zum Thema Städtepartnerschaft, Münster und Förderverein Münster-Lublin kann man auf folgenden Webseiten finden:

www.muenster.org/muenster-lublin/de/
www.muenster.de
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ