EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MEDIA o FUNDACJI


17.01.2006 ; Kurier Lubelski Nauka technika innowacje : Za pieniądze z EFS

http://www.kurier.lublin.pl.....

NAUKA TECHNIKA INNOWACJE: Za pieniądze z EFS

Obecność Polski w Unii Europejskiej pozwala na realizację projektów opartych na środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS jest najważniejszym instrumentem UE w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. – Środki przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – informuje Katarzyna Kępa, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Przygotowywaniem projektów i wniosków aplikacyjnych do programów finansowanych m.in. z EFS-u w MUP-ie zajmuje się Referat Projektów i Programów. A jakie projekty przeprowadzono?

W lipcu 2005 r. MUP w Lublinie zakończył realizację największych w województwie lubelskim projektów posiłkowych „Szansa” i „Reintegracja” współfinansowanych z EFS w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży i Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (okres realizacji: 1.04.2004 – 31.07. 2005 r.).

Projekt „Szansa” skierowany był do osób bezrobotnych poniżej 25. roku życia zarejestrowanych w MUP przez okres do 24 miesięcy oraz osób bezrobotnych poniżej 27. roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Projektem zostało objętych łącznie 579 osób – 210 mężczyzn, 369 kobiet.

Projekt „Reintegracja” skierowany był do osób powyżej 25. roku życia zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych przez okres od 12 do 24 miesięcy. W projekcie wzięło udział 636 osób (287 mężczyzn, 349 kobiet).

W ramach MUP oferował m.in.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, środki na podjęcie działalności gospodarczej, subsydiowane zatrudnienie, staże i przygotowanie zawodowe, szkolenia zawodowe i językowe.

Rezultaty projektów to rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników, podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji, nabycie umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy itp., zdobycie dodatkowych uprawnień, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców, uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego, nabycie doświadczenia zawodowego, wypromowanie postaw przedsiębiorczości.

Efektywność projektów

 • Działanie 1.2 – 30,22 proc. (175 osób podjęło zatrudnienie, w tym 21 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą);
 • Działanie 1.3 – 26.41 proc. (168 osób podjęło zatrudnienie, w tym 43 osoby rozpoczęły własną działalność gospodarczą)

Całkowity koszt projektów

 • Działanie 1.2 – 1.828.991 zł
 • Działanie 1.3 – 1.223.714 zł.

Projekty stanowiły część programów regionalnych realizowanych przez Woj. Urząd Pracy w Lublinie w latach 2004/2005.

W czerwcu 2005 r. MUP rozpoczął kolejną edycję projektów współfinansowanych z EFS. Projekty „Start młodych” i „Aktywny powrót” (okres realizacji ww. projektów: 1.06.2005 r. – 30.06.2006 r.) to odpowiedź na Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat A oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat A. Projekty realizowane są na podstawie umów podpisanych pomiędzy WUP w Lublinie jako instytucją wdrażającą a MUP w Lublinie jako beneficjentem końcowym. Projekty zostały wyłonione w drodze procedury konkursowej, w której beneficjentami są powiatowe urzędy pracy. Ich głównym celem jest ograniczenie bezrobocia w Lublinie. Natomiast cele szczegółowe projektu „Start młodych” to podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży, wsparcie jej zatrudnienia lub umożliwienie wejścia na rynek pracy. Z kolei w przypadku projektu „Aktywny powrót” chodzi o podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych, umożliwienie im powrotu na rynek pracy i wspieranie zatrudnienia.

Uczestnicy projektu „Start młodych” to bezrobotna młodzież poniżej 25. roku, życia zarejestrowana w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby bezrobotne poniżej 27. roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Łącznie projektem zostanie objętych 520 osób.

Działania realizowane w ramach projektu

 • poradnictwo zawodowe (520 osób)
 • pośrednictwo pracy (510 osób)
 • szkolenia zawodowe (200 osób)
 • doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (5 osób)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (10 osób)
 • prace interwencyjne (10 osób, 6 miesięcy)
 • staże (300 osób, 6 miesięcy).

Uczestnicy projektu „Aktywny powrót” to osoby powyżej 25. roku życia bezrobotne przez okres do 12 miesięcy (z wyłączeniem absolwentów) oraz osoby długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowane w MUP w Lublinie. Łącznie projektem zostanie objętych 500 osób.

Działania realizowane w ramach projektu

 • poradnictwo zawodowe (500 osób)
 • pośrednictwo pracy (430 osób)
 • szkolenia zawodowe (400 osób)
 • doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (35 osób)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (70 osób)
 • prace interwencyjne (30 osób, 6 miesięcy).

Przy realizacji obu projektów obowiązuje zasada kompleksowości, czyli każdy z uczestników projektu musi być objęty co najmniej dwoma działaniami, włączając w to oprócz zasadniczego działania (np. stażu, prac interwencyjnych bądź przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej) inną formę pomocy (np. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy lub refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej dla osób, które taką działalność podjęły).

Oba projekty potrwają do 30 czerwca 2006 r.

Całkowity koszt projektów

 • Działanie 1.2 – 1.682.305 zł.
 • Działanie 1.3 – 1.468.441 zł.

Z początkiem nowego roku 2006 MUP w Lublinie będzie realizował dodatkowo kilka nowych projektów w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy, schemat b. ROR

PARTNERZY

Przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE, lubelski MUP współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, m.in.: Fundacja Fuga Mundi, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie OIC Poland, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, S.W.I.S. Asocjacje, Ochotnicze Hufce Pracy, B.D.P. Consultor Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Emaus”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

NA WŁASNY RACHUNEK

W 2005 roku 149 osób skorzystało w lubelskim MUP-ie ze środków na utworzenie własnej działalności gospodarczej: 108 osób – ze środków Funduszu Pracy, 62 – ze środków EFS (Działanie 1.2 Start Młodych – 8 i Aktywny Powrót – 51 osób).

O takie wsparcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w MUP. Środki otrzymują jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia (około 11 600 zł). To pieniądze bezzwrotne, ale podlegają zabezpieczeniu w postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez bezrobotnego otrzymującego środki i jego współmałżonka. Weksel poręcza osoba ze stałym źródłem dochodu o wysokości co najmniej średniej krajowej brutto.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ