EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PROJEKTY FUNDACJI

2018/19 r., Kielce "Język to podstawa!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Projekt „Język to podstawa!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych u min. 162 osób o niskich kwalifikacjach (113 Kobiet, 49 Mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. zamieszkujących obszary wiejskie terenu OSI (powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów; powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice; powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków; powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn), które wykazują się niewielkimi kompetencjami w zakresie języka angielskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji językowych poprzez udział we wsparciu w zakresie szkoleń z języka angielskiego (poziom A1 i/lub A2). W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017/18 r., Płock "Aktywni od dziś!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dedykowany jest osobom, które borykają się z niepełnosprawnością, bezrobociem, (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane z III profilem pomocy), a także osobom i rodzinom korzystających z pomocy społecznej lub/i kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z Ośrodków Pomocy Społecznej, osobom bezdomnym, uzależnionym, biernym zawodowo (emeryci, renciści, studenci studiów stacjonarnych, studenci studiów zaocznych i wieczorowych pod warunkiem, że nie podjęli pracy i nie są zarejestrowani w PUP/MUP, osoby przebywające na urlopie wychowawczym).

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Aktywni od dziś!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) województwo lubelskie. Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społeczno-zawodowej u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, które są niezatrudnione oraz zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże).

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Postaw na biznes!" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubartowskim, świdnickim, łęczyńskim i radzyńskim o 40 nowopowstałych przedsiębiorstw i zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, finansowe i niefinansowe). Koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniesie ok.23 tysięcy złotych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Drogowskaz" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno zawodowej u 80 osób (54 kobiet, 26 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, poprzez kompletny program integracji społecznej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Zmiana na lepsze" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2017 r., Lublin "Zaprzyjaźnij się z językiem" EDS - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 240 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. Angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


2014 r., Lublin "Inkubator Przedsiębiorczości" IRP - Fundacja Nowy Staw

Głównym celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze. Opracowany model będzie gotowy do wdrożenia przez różne podmioty, które chciałby realizować takie działania na rzecz absolwentów szkół zawodowych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.08.2016 r., Lublin "Akademia Kwalifikacji ICT" IRP - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 sierpnia 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Akademia Kwalifikacji ICT". Rekrutacja prowadzona jest do 28.02.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.06.2016 r., Lublin "Aktywni i pełnosprawni" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt „Aktywni i pełnosprawni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z WUP Lublin. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej 60 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.06.2016 r., Lublin "Kompetentni" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt "Kompetentni" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt skierowany jest do 144 osób z terenu województwa lubelskiego, w wieku 25 lat i więcej, pracujących oraz bezrobotnych, posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego. W szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01.02.2016 r., Lublin "Start do biznesu" IRP - Fundacja Nowy Staw

Projekt "Start do biznesu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01. Wsparcie kierowane jest do 60 kobiet powyżej 29 roku życia, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku 60 kobiet powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do V 2017 r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


"Młodzi na rynku pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Młodzi ludzie według opinii pracodawców są nieprzygotowani do pracy. Nie każdy absolwent studiów magisterskich potrafi znaleźć pracę, a nawet jeśli znajdzie, to nie każdy potrafi się w tej pracy odnaleźć i wpisać się w oczekiwania pracodawcy. Jednym z celów projektu „Młodzi na rynku pracy” jest zdiagnozowanie tego problemu oraz znalezienie rozwiązań które przyczynią się do skutecznego zniwelowania zarówno przyczyn jak i skutków zdiagnozowanego problemu.

WIĘCEJ O PROJEKCIE
WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ