EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn), w tym:

  • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy zatrudnieni na obszarze województwa lubelskiego).

Grupę docelową stanowią pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego.

APLIKUJ DO PROJEKTU

PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN