OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


OFERTA OWES
"RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

doradztwo - animacje - szkolenia - spółdzielnie socjalne


Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w ramach USŁUG:

- PRAWNYCH
- KSIĘGOWYCH
- MARKETINGOWYCH

Wsparcie skierowane jest do:

podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego:

Fundacji
Stowarzyszeń
Spółdzielni socjalnych
Przedsiębiorstw społecznych
Centrów i Klubów Integracji Społecznej
Warsztatów terapii zajęciowej
Klubów sportowych
Kół gospodyń wiejskich
Spółdzielni pracy
Spółdzielni inwalidów i niewidomych

Instytucji otoczenia Ekonomii Społecznej z terenu województwa lubelskiego:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Powiatowych Urzędów Pracy
Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
innych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy


Animacje

Oferta animacyjna OWES obejmuje miedzy innymi :

- tworzenie grup inicjatywnych
- diagnozowanie potencjału środowiska lokalnego
- organizowanie spotkań pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej
- związywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS
- poszukiwania lokalnych liderów

Wsparcie skierowane jest do:

 podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego:

 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Spółdzielnie socjalne
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby sportowe
 • Koła gospodyń wiejskich
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych

Instytucji otoczenia Ekonomii Społecznej z terenu województwa lubelskiego:

 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy

Szkolenia

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ oferuje szkolenia dla:

PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ:

Prawo i finanse
PR i komunikacja w PES
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Praktyczne aspekty funkcjonowania ES i dobrych praktyk
Umiejętności interpersonalne
Foundrising
Produkt lokalny
Spółdzielnia socjalna jak alternatywa zatrudnienia
Szkolenia branżowe

OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”
Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej

Program szkolenia obejmuje między innymi:

Tworzenie i organizacja PES
Źródła finansowania
Produkt lokalny szansą na ekonomizację


Spółdzielnie socjalne

Zapraszamy do założenia Spółdzielni socjalnych w ramach OWES
więcej informacji: www.consultor.pl

Kontakt:
OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
Consultor Sp. Z o.o.
ul. Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
Tel. +48 507 114 740POLECAMY

EDS-FNS


punkty


punkty


punkty


punkty