EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 6 : LIPIEC 2007
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lipcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.
Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zapowiedź o Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu, który współorganizowany jest przez nasza Fundację w dniach 4-8 września 2007. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest imprezą partnerską Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pod koniec czerwca gościliśmy z wizytą w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Księdza Arcybiskupa Prof. Józefa Życińskiego Metropolitę Lubelskiego. Krótką informację z tego radosnego dla nas wydarzenia znajdą Państwo w lipcowym numerze newslettera."

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LIPCU 2007

logo
Ksiądz Arcybiskup Profesor Józef Życiński, Metropolita Lubelski poświęcił Europejski Dom Spotkań w Nasutowie.
Podczas wizyty duszpasterskiej Ksiądz Arcybiskup Prof. Józef Życiński Metropolita Lubelski poświęcił budynki ośrodka Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie. 23 czerwca 2007 r. Metropolita lubelski odwiedził nową kaplicę, która została oddana do użytku gościom Europejskiego Domu Spotkań.
Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński powiedział podczas wizyty w Nasutowie, że bardzo budujące są inicjatywy podejmowane przez Fundację na rzecz regionu i współpracy międzynarodowej. Szczególnie ważne jest, podkreślił Arcybiskup, że Fundacja pamięta o wszystkich wymiarach rozwoju człowieka a kaplica jest tego pięknym przykładem.

Więcej informacji

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
04-08.09.2007r. Nowy Sącz
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 200 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 28 krajów. Forum będzie miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematyka Forum poświęcona będzie tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we współczesnym świecie. Ponadto poruszane będą tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, mobilności młodych pracowników.
Forum będzie płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy wezmą udział w obradach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmować będzie dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdę akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum będzie przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Więcej informacji i materiały do pobrania


Seminarium „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy”,
Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie organizują seminarium pt. „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy”, które odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia 2007 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim.
W wyniku spotkania będzie opracowany dokument ramowy na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się podstawą raportu dla Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zależy nam na integracji środowisk biznesowych, społecznych oraz władz samorządowych z regionów Lubelszczyzny, Wołynia i Lwowa.
Liczymy, iż efektem seminarium będzie także intensyfikacja współpracy na polu gospodarczym, społecznym, turystycznym i kulturalnym pomiędzy naszymi regionami w kontekście polityki wschodniej UE.

Więcej informacji

logo
logo
Projekt współfinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży
"Ponad Granicami"
"Across the borders" to cykliczne międzynarodowe spotkanie szkoleniowe organizacji partnerskich z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z zakresu zarządzania projektami , pisania wniosków wymian międzynarodowych młodzieży, realizowania spotkań młodzieży w ramach PNWM , komunikacji społecznej oraz międzykulturowej.
Uczestnikami tego spotkania będą głównie wolontariusze działający już w organizacjach pozarządowych.
Projekt odbędzie się w terminie 13-20 sierpnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Więcej informacji


Projekt jest organizowany
w ramach
Platformy Europejskiej
Sieci Na Rzecz Wspierania Mobilności Młodych
www.platformnet.net

Projekt "B ECO"
Podczas ponad tygodniowego spotkania (01.- 09. sierpień 2007)młodzież z Hiszpani, Włoch, Belgii i Polski będzie zajmować się problemem ochrony środowiska w UE.
Projekt "B ECO" ma na celu uwrażliwić młodych ludzi na bieżące problemy środowiska naturalnego oraz zachęcić ich do dyskusji na ten temat. Efektem końcowym spotkania ma być przygotowana międzynarodowa akcja społeczna na rzecz ochrony środowiska w EU.

Więcej informacji

powiekszenie
Behind The Door…czyli wszystko to, o czym świat mówi za zamkniętymi drzwiami.
“Behind The Door” to szkolenie dotyczące przemocy domowej, z szczególnym naciskiem na kraje z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (EuroMed). Młodzież z wielu krajów została zaproszona do udziału w międzynarodowej dyskusji na temat przemocy w rodzinie.
W ramach spotkania młodzi ludzie będą mieli okazję wymienić poglądy, zapoznają się ze specyfiką obszaru i ramami kulturowymi w krajach EuroMed a efektem końcowym będzie wypracowanie międzykulturowej strategii walki z przemocą wobec kobiet oraz opracowanie pomysłów na nowe projekty (dotyczące tematyki przemocy) w ramach programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU.

Więcej informacji

logo

logo
How Many Colours Does Future Have?
... wszechmocne media w życiu codziennym młodego pokolenia.
“Youth and Regional Development” Association, nasza partnerska organizacja z Rumunii w dniach 14 – 21 lipca 2007 organizuje spotkanie przeznaczone dla młodych ludzi na temat dyskryminacji. Głównym celem projektu jest zwiększenia świadomości młodzieży na temat różnych rodzajów dyskryminacji przy pomocy technik medialnych..
Grupa młodych ludzi z Polski, Turcji, Litwy, Łotwy, Francji. Mołdawii, Bułgarii i Rumunii będzie brała udział w warsztatach prowadzonych przez exportów medialnych, którzy nauczą ich jak wykorzystywać media i możliwości, jakie one dają na tym polu. Praktyczna część projektu będzie polegała na poznaniu struktury mediów, odwiedzeniu centrów medialnych oraz prace nad krótkimi filmami dotyczącymi dyskryminacji.

Więcej informacji

logo
Wizyta obywatelska w Münster, 10-15 lipca 2007
W dniach 10-15 lipca 2007 r. gościliśmy z wizytą obywatelską w mieście partnerskim Lublina – Münster (Niemcy). Wizyta zorganizowana została przez Towarzystwo Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin (z siedzibą w Münster) we współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.
W wizycie udział wzięło 9 osób - przedstawicieli lubelskich instytucji i organizacji pozarządowych, takich jak: Towarzystwo Współpracy Europejskiej, Akademia Rolnicza, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Spotkanie miało na celu wzajemne zapoznanie się przedstawicieli środowisk lubelskich ze społecznością i władzami miasta Münster i zacieśnienie współpracy w ramach partnerstwa miast. Ważnym elementem wizyty było poznanie samego miasta.

Więcej informacji


YEFFinitely YEFF!
Właśnie zakończyło się forum filmowe YEFF! France 2007 (Young European Film Forum for Cultural Diversity; Europejskie Młodzieżowe Forum Filmowe na rzecz różnorodności kulturowej).
W czasie prawie dwóch tygodni (29 czerwca – 10 lipca) młodzież z 11 europejskich państw (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Hiszpania, Słowenia) brała udział w warsztatach filmowych, pokazach, debatach, dyskusjach i spotkaniach z profesjonalnymi filmowcami. Grupa czterech osób z Polski uczestniczyła najpierw w warsztatach filmowych w Lille na północy Francji, wraz z młodzieżą z Francji i Belgii. Powstały tam 3 krótkie filmy , próbujące odpowiedzieć na pytanie co nas łączy, a co dzieli. Oprócz pracy nad filmami mieliśmy także okazję zwiedzić Lille, poznać lokalną kulturę i wspólnie spędzać wolny czas.

Więcej informacji

logo


Inauguracja projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
W dniu 28 czerwca br. odbyła się w Lublinie Konferencja Inaugurująca projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, realizowany przez Instytut Rynku Pracy – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS.
Rozpoczęliśmy również realizację pierwszych spotkań transgranicznych w ramach projektu. W dniach 28 – 29.06 br. w Nasutowie odbyły się dwa polsko – białorusko – ukraińskie seminaria zatytułowane: „Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem tych spotkań była wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk oraz nawiązanie sieci partnerstw instytucji działających w obszarze przygranicznego rynku pracy. Seminarium dla szkolnych placówek edukacyjnych poświęcone było tematyce doradztwa zawodowego dla młodzieży, natomiast podczas seminarium dla instytucji rynku pracy zastanawialiśmy się nad rolą badań oraz nawiązywania partnerstwa w działaniach na rzecz transgranicznego rynku pracy.

Więcej informacji


Prioritaire!
28 czerwca 2007 roku wystartował młodzieżowy program Prioritaire! nadawany w internetowej telewizji ngotv.pl
Program tworzony jest przez młodzież z siedmiu państw europejskich. Tematem pierwszej edycji była prezentacja miast i organizacji z Francji, Polski, Niemiec, Gruzji, Azerbejdżanu, Białorusi i Ukrainy.
Zapraszamy do oglądania czerwcowego wydania, jak również specjalnego lipcowego wydania z Orleanu na stronie www.ngotv.pl

Więcej informacji

Szkolenie dziennikarsko – medialne w Orleanie
W dniach 1-7 lipca br. zorganizowaliśmy w Orleanie szkolenie dziennikarsko - medialne dla pracowników młodzieżowych z siedmiu europejskich organizacji pozarządowych.
W ramach szkolenia opracowaliśmy materiały promujące europejski magazyn telewizyjny Prioritaire!, a także specjalne jego wydanie prosto z Francji.
Efekty szkolenia można oglądać na stronie ngotv.pl
Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu Free Media Bridges from East to West, którego celem jest przybliżyć Europę młodzieży.

Więcej informacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl